เลือกภาษา :
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ EEI บริการ โปรโมชั่น สมาชิก ติดต่อเรา สมัครงาน
หน้าแรก บริการ ศูนย์บริการธุรกรรม
บริการ
 
  ศูนย์บริการธุรกรรม
  ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน
  ศูนย์บริการธุรกรรม
  ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม
  ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
  ศูนย์ส่งเสริมการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
     
 
     
 

ยกเว้นอากรนำเข้าวัตถุดิบ (อากรนำเข้า 0%)

        ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 กำหนดให้สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ตรวจสอบและให้การรับรองสูตรการผลิตสำหรับสิทธิ์การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ผลิตสินค้าในประเทศสามารถแข่งขันได้ภายใต้การเปิดเสรีทางการค้า ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี

การตอบโต้การทุ่มตลาด(AD) สินค้าเหล็ก(GI)

        ตามประกาศคณะกรรมการการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2563 และประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขฯ กำหนดให้เรียกหลักประกันอากรจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณีที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนและรับรองการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามประกาศดังนี้

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศAD-GI
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดเหล็กGI
ประกาศสถาบัน AD - GI ที่ 14-2563

รับรองกระบวนการผลิตฟรีโซน (รับรองFree Zone)

        ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ข้อ 3(29) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 กำหนดให้สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ตรวจสอบและให้การรับรองการผ่านกระบวนการผลิตของวัตถุดิบในประเทศไทยรวมถึงเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี โดยวัตถุดิบนั้นจะต้องได้มาจากกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของการจัดทำวัตถุดิบนั้น และต้องไม่เป็นกระบวนการผลิตอย่างง่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรีสามารถที่จะนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายหรือบริโภคภายในประเทศได้ลดอัตราอากรศุลกากรลงเหลือในอัตราร้อยละ 0     

ตรวจสอบส่วนสูญเสีย BOI (SCRAP BOI

        ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ น.9/2547 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2547 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้เป็นผู้ตรวจสอบ (Inspector) ปฎิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิตหรือที่ไม่ได้คุณภาพและออกหนังสือรับรอง (Certificate)
       
 
 
 
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับ EEI | บริการ | โปรโมชั่น | สมาชิก | ติดต่อเรา | สมัครงาน | โครงสร้างเว็บไซต์ |
บริการของเรา
ศูนย์ปฎิบัติการและมาตรฐาน
ศูนย์บริการธุรกรรม
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การทดสอบและตรวจโรงงาน
การขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้า
การอบรมและสัมมนา
 
 
 
 
 
Copyright © 2013 Electrical and Electronics Institute. All Right Reserved
6th Floor, Department of Industrial Works Building, 57 Phrasumen Road (Banglumphu) Phranakorn Bangkok 10200 Thailand
Tel : (66) 02-280-7272 | Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273