เลือกภาษา :
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ EEI บริการ โปรโมชั่น สมาชิก ติดต่อเรา สมัครงาน
หน้าแรก บริการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
บริการ
 
  ศูนย์ส่งเสริมการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
  ศูนย์ปฏิบัติการมาตรฐาน
  ศูนย์บริการธุรกรรม
  ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม
  ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
  ศูนย์ส่งเสริมการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
     
     
 
 
        ความสามารถด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product design and product development) ของภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย ยังอยู่ในระดับเริ่มต้นอันเป็นจุดอ่อนในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก ที่เน้นเรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (Creative Design) ซึ่งต้องมีการพัฒนาสินค้าโดยใช้มุมมองจากความต้องการของผู้บริโภคสุดท้าย (End customer) และมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับการตลาดและการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยมีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาเชิงเทคนิค (Technical design) สูงในระดับหนึ่งแล้ว ซึ่งหากได้มีการเพิ่มเติมการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์เข้าไปในองค์กรจะทำให้สามารถสร้างผลิตสินค้ารูปแบบใหม่เข้าสู่ตลาดเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดในและนอกประเทศ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จึงเห็นควรจัดตั้งกองทุนการส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
ระเบียบคณะกรรมการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หลักเกณฑ์
แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุน
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับ EEI | บริการ | โปรโมชั่น | สมาชิก | ติดต่อเรา | สมัครงาน | โครงสร้างเว็บไซต์ |
บริการของเรา
ศูนย์ปฎิบัติการและมาตรฐาน
ศูนย์บริการธุรกรรม
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การทดสอบและตรวจโรงงาน
การขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้า
การอบรมและสัมมนา
 
 
 
 
 
Copyright © 2013 Electrical and Electronics Institute. All Right Reserved
6th Floor, Department of Industrial Works Building, 57 Phrasumen Road (Banglumphu) Phranakorn Bangkok 10200 Thailand
Tel : (66) 02-280-7272 | Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273