เลือกภาษา :
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ EEI บริการ โปรโมชั่น สมาชิก ติดต่อเรา สมัครงาน
หน้าแรก บริการ ศูนย์บริการธุรกรรม
บริการ
 
  ศูนย์บริการธุรกรรม
  ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน
  ศูนย์บริการธุรกรรม
  ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม
  ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
  ศูนย์ส่งเสริมการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
     
 
 
 
 
วัตถุดิบนำเข้าที่ไม่สามารถนำมาใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ให้แล้วเสร็จได้ภายใน 1 ปีนับจากวันที่นำเข้า และนำมาตัดบัญชีวัตถุดิบตามขั้นตอนปกติ มีกรณีต่างๆ ดังนี้
  - ชำระภาษีวัตถุดิบ
  - ทำลายวัตถุดิบ
  - ส่งออกวัตถุดิบ
  - ขยายเวลาวัตถุดิบ
 
 
 
 
การขออนุมัติกรณีอื่นๆ ที่ไม่สามารถตัดบัญชีวัตถุดิบได้ ต้องปฏิบัติตามประกาศกรมศุกลกากรที่ 89/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เรื่องการดำเนินการกับของที่ได้รับสิทธิลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามประกาศ กระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภายหลังจากได้รับการตรวจปล่อยไปจากอารักขาของศุลกากรแล้ว (ภาคผนวก 24)
เอกสารประกอบการขอนุมัติกรณีอื่นๆ ที่ไม่สามารถตัดบัญชีวัตถุดิบได้ ดังนี้
  - จดหมายขออนุมัติ (ภาคผนวก 25)
  - ใบสรุปรายการและปริมาณวัตถุดิบที่ขออนุมัติ (ภาคผนวก 26)
  - สำเนาหนังสืออนุมัติรับรองการยกเว้นอากร
  - สำเนาใบขนสินค้าขาเข้า
  - สำเนาอินวอยซ์ขาเข้า
 
เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราของบริษัททุกฉบับ
 
 
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับ EEI | บริการ | โปรโมชั่น | สมาชิก | ติดต่อเรา | สมัครงาน | โครงสร้างเว็บไซต์ |
บริการของเรา
ศูนย์ปฎิบัติการและมาตรฐาน
ศูนย์บริการธุรกรรม
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การทดสอบและตรวจโรงงาน
การขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้า
การอบรมและสัมมนา
 
 
 
 
 
Copyright © 2013 Electrical and Electronics Institute. All Right Reserved
6th Floor, Department of Industrial Works Building, 57 Phrasumen Road (Banglumphu) Phranakorn Bangkok 10200 Thailand
Tel : (66) 02-280-7272 | Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273