เลือกภาษา :
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ EEI บริการ โปรโมชั่น สมาชิก ติดต่อเรา สมัครงาน
หน้าแรก บริการ ศูนย์บริการธุรกรรม
บริการ
 
  ศูนย์บริการธุรกรรม
  ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน
  ศูนย์บริการธุรกรรม
  ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม
  ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
  ศูนย์ส่งเสริมการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
     
 
 
 
การขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบ
 
 
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการใช้สิทธิประโยชน์ มาตรา 12 โดยการนำวัตถุดิบที่ใช้สิทธิ์ยกเว้นอากรขาเข้า มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ครบชุดสมบูรณ์ตามสูตรการผลิต ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่นำเข้า แล้วนำใบกำกับภาษีผลิตภัณฑ์นั้นมาลดยอดนำเข้า
เอกสารที่ต้องใช้กรณียื่นขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบ
  - จดหมายบริษัท (ภาคผนวก 19)
  - แบบแสดงรายละเอียดรายการที่ตัดบัญชีวัตถุดิบ มาตรา 12 (แบบฟอร์ม A) (ภาคผนวก 20)
  - แบบแสดงผลิตภัณฑ์รวมที่ตัดบัญชีวัตถุดิบ มาตรา 12 (แบบฟอร์ม B) (ภาคผนวก 21)
  - แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขออนุมัติตัดบัญชี มาตรา 12ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ (ภาคผนวก 22)
  - ใบกำกับภาษี
 
ผู้ขอรับสิทธิ์จะต้องยื่นเอกสารขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบและบันทึกข้อมูลผ่านทาง Web Site ของสถาบันฯ (www.thaieei.com/r12c) ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับกับระบบการทำงานให้เหมาะสม ดังนี้
 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) : Intel Pentium III 500 MHz
 
- หน่วยความจำหลัก (RAM) : 512 MB
 
- ระบบปฏิบัติการ : MS Windows XP Pro / Vista / Windows 7/font>
  - ต้องติดตั้ง Internet Explorer V. 6 ขึ้นไป
  - มี Internet Connection
 
แผนภาพ Web Site ของสถาบันฯ ด้วยโปรแกรม Internet Explorer
 
         
         สถาบันฯ จะพิจารณาตรวจสอบการขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบ พร้อมออกหนังสือการตัดบัญชีวัตถุดิบ ผู้ขอรับสิทธิ์จะต้องรับเอกสารการอนุมัติทั้งหมดเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง หากการตัดบัญชีวัตถุดิบเกิดข้อผิดพลาด ผู้ขอรับสิทธิ์จะต้องมาดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สถาบันฯ ออกหนังสือการตัดบัญชีวัตถุดิบ (ภาคผนวก 23)
 
 
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับ EEI | บริการ | โปรโมชั่น | สมาชิก | ติดต่อเรา | สมัครงาน | โครงสร้างเว็บไซต์ |
บริการของเรา
ศูนย์ปฎิบัติการและมาตรฐาน
ศูนย์บริการธุรกรรม
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การทดสอบและตรวจโรงงาน
การขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้า
การอบรมและสัมมนา
 
 
 
 
 
Copyright © 2013 Electrical and Electronics Institute. All Right Reserved
6th Floor, Department of Industrial Works Building, 57 Phrasumen Road (Banglumphu) Phranakorn Bangkok 10200 Thailand
Tel : (66) 02-280-7272 | Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273