เลือกภาษา :
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ EEI บริการ โปรโมชั่น สมาชิก ติดต่อเรา สมัครงาน
หน้าแรก บริการ ศูนย์บริการธุรกรรม
บริการ
 
  ศูนย์บริการธุรกรรม
  ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน
  ศูนย์บริการธุรกรรม
  ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม
  ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
  ศูนย์ส่งเสริมการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
     
 
 
 
การขออนุมัติรับรองการยกเว้นอากรขาเข้าของวัตถุดิบ
 
รายการวัตถุดิบที่ได้รับการอนุมัติจะถูกจำกัดโดยรายการวัตถุดิบและปริมาณสูงสุด (Max Stock) ของการนำเข้าจะต้องเป็นไปตามสูตรการผลิตที่ได้รับอนุมัติในขั้นตอนแรก และปริมาณวัตถุดิบจะถูกบันทึกไว้ในระบบ
 
ต้องปฏิบัติตามประกาศสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ 9/2557 ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 เรื่อง ระเบียบวิธีปฏิบัติสำหรับการขออนุมัติรับรองยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบมาตรา 12 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคผนวก 16)
ผู้ขอรับสิทธิ์จะต้องยื่นแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์มายังสถาบันฯ (ภาคผนวก 17)
 
 
 
หลังจากยื่นเอกสารแบบฟอร์มสั่งปล่อย Electronics แล้วผู้ขอรับสิทธิ์จะต้องยื่นขออนุมัติรับรองการลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของหรือส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในการผลิต จะดำเนินการผ่านทาง Web Site ของสถาบันฯ (www.thaieei.com/r12c) ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับกับระบบการทำงานให้เหมาะสม ดังนี้
 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) : Intel Pentium III 500 MHz
 
- หน่วยความจำหลัก (RAM) : 512 MB
 
- ระบบปฏิบัติการ : MS Windows XP Pro / Vista / Windows 7/font>
  - ต้องติดตั้ง Internet Explorer V. 6 ขึ้นไป
  - มี Internet Connection
 
แผนภาพ Web Site ของสถาบันฯ ด้วยโปรแกรม Internet Explorer
 
         
         สถาบันฯ จะพิจารณาตรวจสอบการขออนุมัติรับรองการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรและส่งข้อมูลไปยังกรมศุลกากร ผ่านระบบ NSW (National Single Windows) พร้อมออกหนังสือรับรองและบัญชีแสดงรายการของหรือส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่นำเข้าและปริมาณที่อนุมัติให้การรับรองการยกเว้นขาเข้า เพื่อเป็นหลักฐานการขอลดอัตราอากรและยกเว้นอากรขณะผ่านพิธีการศุลกากร (ภาคผนวก 18)
 
 
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับ EEI | บริการ | โปรโมชั่น | สมาชิก | ติดต่อเรา | สมัครงาน | โครงสร้างเว็บไซต์ |
บริการของเรา
ศูนย์ปฎิบัติการและมาตรฐาน
ศูนย์บริการธุรกรรม
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การทดสอบและตรวจโรงงาน
การขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้า
การอบรมและสัมมนา
 
 
 
 
 
Copyright © 2013 Electrical and Electronics Institute. All Right Reserved
6th Floor, Department of Industrial Works Building, 57 Phrasumen Road (Banglumphu) Phranakorn Bangkok 10200 Thailand
Tel : (66) 02-280-7272 | Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273