เลือกภาษา :
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ EEI บริการ โปรโมชั่น สมาชิก ติดต่อเรา สมัครงาน
หน้าแรก บริการ ศูนย์บริการธุรกรรม
บริการ
 
  ศูนย์บริการธุรกรรม
  ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน
  ศูนย์บริการธุรกรรม
  ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม
  ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
  ศูนย์ส่งเสริมการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
     
 
 
 
เอกสารที่ต้องใช้กรณียื่นสูตรการผลิตเพื่อขออนุมัติหลังที่ประชุมคณะทำงานสูตรการผลิตของสถาบันฯ ผ่านการพิจารณา
จดหมายบริษัท (ภาคผนวก 14)
รายละเอียดสูตรการผลิต ตามแบบที่สถาบันฯ กำหนด (ภาคผนวก 6)
ใบสรุปแสดงรายการวัตถุดิบแต่ละรายการที่ใช้ในการผลิต ตามแบบที่สถาบันฯ กำหนด 2 ชุด (ภาคผนวก 7)
คำอธิบายรายการของหรือส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในการผลิต 2 ชุด (ภาคผนวก 8)
ตัวอย่างหรือภาพถ่าย ของหรือส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ผลิต 2 ชุด(ภาคผนวก 9)
กรรมวิธีการผลิต / กระบวนการผลิต (flowchart) (ภาคผนวก 10)
 
เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราของบริษัททุกฉบับ
         
 
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับ EEI | บริการ | โปรโมชั่น | สมาชิก | ติดต่อเรา | สมัครงาน | โครงสร้างเว็บไซต์ |
บริการของเรา
ศูนย์ปฎิบัติการและมาตรฐาน
ศูนย์บริการธุรกรรม
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การทดสอบและตรวจโรงงาน
การขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้า
การอบรมและสัมมนา
 
 
 
 
 
Copyright © 2013 Electrical and Electronics Institute. All Right Reserved
6th Floor, Department of Industrial Works Building, 57 Phrasumen Road (Banglumphu) Phranakorn Bangkok 10200 Thailand
Tel : (66) 02-280-7272 | Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273