เลือกภาษา :
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ EEI บริการ โปรโมชั่น สมาชิก ติดต่อเรา สมัครงาน
หน้าแรก บริการ ศูนย์บริการธุรกรรม
บริการ
 
  ศูนย์บริการธุรกรรม
  ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน
  ศูนย์บริการธุรกรรม
  ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม
  ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
  ศูนย์ส่งเสริมการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
     
 
 
 
 
การตรวจสอบโรงงาน ได้แก่ การตรวจสอบกระบวนการผลิต สถานที่เก็บวัตถุดิบ สถานที่เก็บผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และสถานที่เก็บส่วนสูญเสีย
 
การตรวจสอบสูตรการผลิต ได้แก่ รายการวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
 
เอกสารที่ต้องใช้กรณียื่นสูตรการผลิตเบื้องต้นเพื่อนัดตรวจโรงงาน(ครั้งแรก)
จดหมายบริษัท (ภาคผนวก 5)
รายละเอียดสูตรการผลิต ตามแบบที่สถาบันฯ กำหนด (ภาคผนวก 6)
แบบแสดงรายละเอียดการประกอบกิจการ ตามแบบที่สถาบันฯ กำหนด (ภาคผนวก 11)
หนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (ของกระทรวงพานิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)
หนังสือบริคณห์สนธิ
หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
ใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
หนังสือรับรองการประกอบกิจการโรงงาน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 
 ใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ร.ง. 2)
 
 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4)
 
 ใบรับแจ้งการประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ. 03/2)
งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรอง ย้อนหลัง 3 ปี (บริษัทจัดตั้งใหม่ไม่ต้องแนบ)
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
         
เอกสารที่ต้องใช้กรณียื่นสูตรการผลิตเบื้องต้นเพื่อนัดตรวจโรงงาน (เพิ่มเติม)
จดหมายบริษัท (ภาคผนวก 13)
รายละเอียดสูตรการผลิต ตามแบบที่สถาบันฯ กำหนด (ภาคผนวก 6)
 
เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราของบริษัททุกฉบับ
** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณสุธินี คำกำพุฒ เบอร์โทร: 02-2807272 ต่อ 8224 E-mail: suthinee@thaieei.com
         
 
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับ EEI | บริการ | โปรโมชั่น | สมาชิก | ติดต่อเรา | สมัครงาน | โครงสร้างเว็บไซต์ |
บริการของเรา
ศูนย์ปฎิบัติการและมาตรฐาน
ศูนย์บริการธุรกรรม
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การทดสอบและตรวจโรงงาน
การขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้า
การอบรมและสัมมนา
 
 
 
 
 
Copyright © 2013 Electrical and Electronics Institute. All Right Reserved
6th Floor, Department of Industrial Works Building, 57 Phrasumen Road (Banglumphu) Phranakorn Bangkok 10200 Thailand
Tel : (66) 02-280-7272 | Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273