เลือกภาษา :
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ EEI บริการ โปรโมชั่น สมาชิก ติดต่อเรา สมัครงาน
หน้าแรก บริการ ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน การรับรองผลิตภัณฑ์
ศูนย์ปฏิบัติการฯ
 
  การรับรองผลิตภัณฑ์ (Product certification)
  การรับรองผลิตภัณฑ์
  ทดสอบผลิตภัณฑ์
  สอบเทียบเครื่องมือวัด
 

ตรวจคุณภาพโรงงาน

  บริการพิเศษ
  โปรโมชั่น
  ดาวน์โหลด
  แบบสอบถาม
  คำถามที่พบบ่อย
  ติดต่อเรา
     
     
     
     
     
     
 
 
 
บริการด้านการรับรองผลิตภัณฑ์
     ระบบการรับรองผลิตภัณฑ์ (EEI mark) เป็นระบบงานที่ สฟอ. จัดทำขึ้นมาโดยอ้างอิง ISO/IEC 17065 Conformity assessment -- Requirements for bodies certifying products, processes and servicesมีจุดประสงค์เพื่อให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยมีการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทดสอบอ้างอิงมาตรฐานทดสอบผลิตภัณฑ์ตาม มอก. หรือ IEC เป็นต้นและมีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพการผลิต ณ โรงงานผลิตเป็นประจำ (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) รวมถึงการสุ่มตัวอย่าง ณ โรงงาน หรือจากท้องตลาดนำมาทดสอบซ้ำเพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการควบคุมผลิตภัณฑ์ตลอดระยะเวลาที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ โดย สฟอ.
     เมื่อผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานที่กำหนด และผ่านการประเมินการควบคุมคุณภาพ ณ โรงงานผลิต ตามหลักเกณฑ์ที่ สฟอ. กำหนด ทางผู้ยื่นคำขอรับบริการจะได้รับ Certificate of conformity (CoC) รายงานผลการทดสอบผลิตภัณฑ์และการอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายการรับรองผลิตภัณฑ์ของ สฟอ. (EEI mark)บนผลิตภัณฑ์ตลอดระยะเวลาที่ผลิตภัณฑ์อยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้การรับรองซึ่งเป็นยืนยันการเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานทดสอบตามที่ สฟอ.กำหนดไว้
 
Download เอกสาร

1.หลักเกณฑ์ทั่วไปและรูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์

ค่าธรรมเนียมการรับรองผลิตภัณฑ์

2. หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์

แบบคำขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์
กลไกการป้องกัน และการจัดการความเป็นกลาง ขั้นตอนการโต้แย้ง ข้อร้องเรียน หรืออุทธรณ์

ขอบข่าย ข้อกำหนด ระเบียบ และหลักเกณฑ์อ้างอิงในการรับรองผลิตภัณฑ์

บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง
บัญชีรายชื่อใบรับรองสิ้นอายุการรับรองผลิตภัณฑ์
บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกพักใช้ เพิกถอน และยกเลิกการรับรอง
 
Download icon EEI Mark

EEI mark.jpg

EEI Mark.AI

EEI Mark.Psd

 
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับ EEI | บริการ | โปรโมชั่น | สมาชิก | ติดต่อเรา | สมัครงาน | โครงสร้างเว็บไซต์ |
บริการของเรา
ศูนย์ปฎิบัติการและมาตรฐาน
ศูนย์บริการธุรกรรม
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การทดสอบและตรวจโรงงาน
การขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้า
การอบรมและสัมมนา
 
 
 
 
 
Copyright © 2013 Electrical and Electronics Institute. All Right Reserved
6th Floor, Department of Industrial Works Building, 57 Phrasumen Road (Banglumphu) Phranakorn Bangkok 10200 Thailand
Tel : (66) 02-280-7272 | Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273