เลือกภาษา :
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ EEI บริการ โปรโมชั่น สมาชิก ติดต่อเรา สมัครงาน
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร การขออนุมัติยกเว้นอาการขาเข้า ตามมาตรา 12
การขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้า ตามมาตรา 12
 
 
 
การขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิต สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 12 (ประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่  27 เมษายน 2555)
           ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีนำเข้า สำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับผลกระทบจาก ความลักลั่นของโครงสร้างภาษีนำเข้า ซึ่งรวมถึงการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการเปิดเสรีการค้าภายใต้การเจรจาระหว่างประเทศตามกรอบ ต่างๆ เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมในประเทศสามารถแข่งขันกับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศได้ โดยได้ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ประกอบ ที่นำเข้ามาเพื่อใช้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศเพิ่มเติม จำนวน 48 รายการ ซึ่งจะครอบคลุมพิกัดอัตราศุลกากรที่เกี่ยวข้องในระดับ 8 หลัก จำนวนทั้งสิ้น 185 ประเภทย่อย โดยจะครอบคลุมสินค้าในกลุ่มต่างๆดังนี้
 
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เดิม
กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าได้แก่ เครื่องซักผ้า หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน เตาอบไมโครเวฟ ตู้เย็น เป็นต้น
กลุ่มเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ เครื่องรับโทรทัศน์ วิทยุ เครื่องซีดี/ดีวีดี เครื่องเสียง เป็นต้น
กลุ่มชิ้นส่วนและส่วนประกอบได้แก่ คอมเพรสเซอร์ ลำโพง สายไฟและชุดสายไฟ แผ่นวงจรพิมพ์ มอเตอร์ เป็นต้น 
 
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกาศเพิ่มเติม
 
 
 
กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าได้แก่ หม้อสุกี้ไฟฟ้า เตาแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องทำเกลียวผม เครื่องหนีบผม เครื่องเป่าผม เครื่องดูดฝุ่น เครื่องอบผ้า เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉินเพื่อระบบแสงสว่าง เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดหมุน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องลดอุณภูมิอากาศชนิดอีแวโพเรทีฟ เครื่องผสม นวด ย่อย บด ร่อน เครื่องรีดผ้า เครื่องทำแซนวิซ เครื่องปิ้งขนมปัง เครื่องต้มชากาแฟ หลอดไฟฟ้าให้แสงสว่างชนิด LED เครื่องล้างจาน เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด เป็นต้น 
 
กลุ่มเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียง Hard-Disk-Drive Printer เครื่องมัลติฟังก์ชัน เครื่องโทรสาร กล้องถ่ายภาพดิจิตัล กล้องถ่ายบันทึกวีดีโอ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จอมอนิเตอร์ เลนส์เครื่องเสียงรถยนต์แบบมีจอภาพ เป็นต้น
กลุ่มชิ้นส่วนและส่วนประกอบได้แก่ ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
 
         รายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นอากรและรวมถึงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ สามารถตรวจสอบได้จากประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลด อัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3) ข้อ 3(15) ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555 หน้า 2-8 (ประกาศกระทรวงการคลัง) ภายใต้มาตรการนี้  นอกเหนือจากการให้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่ผลิตสินค้าเครื่อง ใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศกระทรวงการคลังแล้ว ยังให้สิทธิครอบคลุมไปถึงผู้ผลิตส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบเพื่อนำมาใช้ใน การผลิตหรือประกอบสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศกระทรวงการคลังอีกด้วย
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
 
ผู้ขอใช้สิทธิยกเว้นอากร ต้องเป็นนิติบุคคล และเป็นผู้ผลิต/ประกอบในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็ก ทรอนิกส์และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
 
วัตถุดิบและปัจจัยการผลิตที่ได้รับการยกเว้นอากรต้องนำไปผลิตเป็นของครบชุดสมบูรณ์ตามสูตร การผลิตภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันนำเข้า 
 
 
 
ผู้ขอใช้สิทธิต้องยื่นขออนุมัติรับรองสูตรการผลิตจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และการนำเข้าแต่ละครั้งต้องได้รับการรับรองจาก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ขั้นตอน) และจะต้องปฎิบัติตามที่สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำหนด  
(ประกาศสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ 4/2555)
 
 
ผู้ขอใช้สิทธิยกเว้นอากร ต้องปฎิบัติตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนด
(ประกาศกรมศุลกากรที่ 63/2555 และ ประกาศกรมศุลกากรที่ 68/2555)
 
Presentation การปรับลดภาษีนำเข้าสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  Download
ขั้นตอนการขอรับการยกเว้นอากรขาเข้า  Download
 
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
 
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 เมษายน 2555  Download
 
 
ประกาศกรมศุลกากรที่ 63/2555 เรื่องหลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530  Download
 
ประกาศกรมศุลกากรที่ 68/2555 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 63/2555  Download
 
 
 
 
ประกาศสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ 4/2555 เรื่องระเบียบวิธีปฏิบัติสำหรับการขออนุมัติรับรองสูตรการผลิตและการขออนุมัติรับรองการลด อัตราอากรและการยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับของที่นำมาใช้ในการผลิตหรือประกอบในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3) ข้อ 3(15) ลงวันที่ 27 เมษายน 2555  Download
 
 
 
 
ประกาศสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ 2/2549 เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการขออนุมัติรับรองสูตรการผลิตและการขออนุมัติรับรองการลด อัตราอากรและการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำมาใช้ในการผลิตหรือประกอบในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศของกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ฉบับที่ 32 ข้อ 3(16)  Download
 
 
ประกาศสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ 10/2551 เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการขออนุมัติรับรองสูตรการผลิตและการขออนุมัติรับรองการลด อัตราอากรและการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำมาใช้ในการผลิต หรือประกอบในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  Download
 
ตัวอย่าง แบบฟอร์มการยื่นขออนุมัติการยกเว้นอากรตามมาตรา 12 (ฉบับที่ 3) ข้อ 3(15) ลงวันที่ 27 เมษายน 2555
 
รายละเอียดเอกสารประกอบการขออนุมัติสูตรการผลิต (กรณียื่นครั้งแรก)
 
แบบแสดงรายละเอียดการประกอบกิจการ
 
แบบฟอร์มสูตรการผลิตตามมาตรา 12
 
จดหมายปะหน้าเอกสารสูตรการผลิตตามมาตรา 12 (ก่อนเข้าที่ประชุมหรือก่อนเชิญเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ) 
 
รายละเอียดการขอเปลี่ยนชื่อบริษัท
 
รายละเอียดการขอเปลี่ยนที่อยู่บริษัท
 
แนวปฏิบัติสำหรับส่วนสูญเสีย/สินค้าที่ผลิตและเสียหาย
 
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ 
 
แบบฟอร์มการขออนุมัติยกเว้นอากรตามมาตรา 12
 
แบบฟอร์มการขออนุมัติตัดบัญชีตามมาตรา 12
 
แบบแสดงรายละเอียดรายการที่ตัดบัญชีวัตถุดิบ มาตรา 12 (แบบฟอร์ม A)
 
แบบแสดงผลิตภัณฑ์รวมที่ตัดบัญชีวัตถุดิบ มาตรา 12 (แบบฟอร์ม B)
 
แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขออนุมัติตัดบัญชีมาตรา 12 ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ
 
แบบฟอร์มรายละเอียดรายการวัตถุดิบคงค้าง
 
การขออนุมัติส่งไปนอกราชอาณาจักร, ทำลาย, ขยายเวลา และชำระภาษีของวัตถุดิบ
 
 
 
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 89/2551 เรื่อง การดำเนินการกับของที่ได้รับสิทธิลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากร ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12  แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ภายหลังจากได้รับการตรวจปล่อยไปจากอารัก ขาของศุลกากรแล้ว
 
รายละเอียดเอกสารและขั้นตอนการขออนุมัติ
 
หนังสือขออนุมัติ
 
ใบสรุปรายการและปริมาณวัตถุดิบที่ขออนุมัติ
 
แนวทางปฏิบัติสำหรับสั่งปล่อยและตัดบัญชี
 
แนวปฏิบัติสำหรับสั่งปล่อย
 
แนวปฏิบัติการตัดบัญชี
 
แนวปฏิบัติการปรับยอด
 
การใช้วัตถุดิบที่นำเข้าโดยใช้สิทธิประโยชน์ ม.12
 
ประกาศที่เกี่ยวข้อง (ประกาศฉบับเดิม)
 
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 6 มกราคม 2555
 
 
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 117/2549 เรื่องหลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
 
 
 
 
ประกาศสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ 1/2555 เรื่องระเบียบวิธีปฏิบัติสำหรับการขออนุมัติรับรองสูตรการผลิตและการขออนุมัติรับรองการลด อัตราอากรและการยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับของที่นำมาใชในการผลิตหรือประกอบในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530  ข้อ 3(15) ลงวันที่ 6 มกราคม 2555
 
การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 32)
 
 
 
 
ระเบียบวิธีการสำหรับการยกเว้นอากรสำหรับของรวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองที่นำเข้ามาเพื่อใช้ผลิตหรือประกอบเป็นส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ประกอบของ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ รวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองที่นำเข้ามาเพื่อใช้ผลิตหรือประกอบเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 32) ข้อ 3(16)
 
 
 
ประกาศสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ 1/2549 เรื่อง ระเบียบวิธีปฏิบัติสำหรับการขออนุมัติรับรองสูตรการผลิตและ การขออนุมัติรับรองการลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับของที่นำมาใช้ในการผลิตหรือประกอบในอุตสาห-กรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ฉบับที่ 32 ข้อ 3(16)
 
 
 
 
ประกาศสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ 1/2550 เรื่องระเบียบวิธีปฏิบัติสำหรับการขออนุมัติรับรองสูตรการผลิตและการขออนุมัติรับรองการลด อัตราอากรและการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำมาใช้ในการผลิตหรือประกอบในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530  ข้อ 3(15) ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2549
     
 
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับ EEI | บริการ | โปรโมชั่น | สมาชิก | ติดต่อเรา | สมัครงาน | โครงสร้างเว็บไซต์ |
บริการของเรา
ศูนย์ปฎิบัติการและมาตรฐาน
ศูนย์บริการธุรกรรม
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การทดสอบและตรวจโรงงาน
การขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้า
การอบรมและสัมมนา
 
 
 
 
 
Copyright © 2013 Electrical and Electronics Institute. All Right Reserved
6th Floor, Department of Industrial Works Building, 57 Phrasumen Road (Banglumphu) Phranakorn Bangkok 10200 Thailand
Tel : (66) 02-280-7272 | Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273