เลือกภาษา :
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ EEI บริการ โปรโมชั่น สมาชิก ติดต่อเรา สมัครงาน
หน้าแรก บริการ ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน Industries / Market sector
บริการ
 
  ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน
  ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน
  ศูนย์บริการธุรกรรม
  ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม
  ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
  ศูนย์ส่งเสริมการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
     
 
Certification & Approval

แผนภูมิที่ 2


ผู้ยื่นคำขอสามารถเลือกรูปแบบดำเนินการตามแผนภูมิที่ 1 หรือแผนภูมิที่ 2  ก็ได้
หากเลือกดำเนินการตามแผนภูมิที่ 2 ต้องดำเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อหน่วยตรวจและรายชื่อหน่วยตรวจสอบ ในเวปไซด์สมอ.
2. เลือกหน่วยตรวจตามขอบข่ายที่จะยื่นคำขอเป็นผู้ตรวจประเมินโรงงาน http://www.tisi.go.th/site-link/IBLab/ib.php
3. เลือกส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่หน่วยตรวจสอบจากบัญชีรายชื่อที่ประกาศในเวปไซด์สมอ. http://app.tisi.go.th/cgi-bin/labfee/list.pl
4. ผลการตรวจประเมินโรงงานที่จะนำมายื่นประกอบคำขอรับใบอนุญาต ต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี และผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่จะนำมายื่นประกอบคำขอรับใบอนุญาต ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี

การตรวจสอบเพื่อการอนุญาตเฉพาะครั้ง
การตรวจสอบเพื่อการอนุญาตเฉพาะครั้งจะมีเพียงบางมาตรฐานเท่านั้นซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตกำหนดโดยดำเนินการดังนี้
(1) ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าในครั้งนั้น เพื่อพิจารณาคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนด
(2) ออกใบอนุญาตโดยระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ จำนวนและใบบัญชีราคาสินค้าหรือบัญชี รายละเอียดบรรจุหีบห่อหรือใบตราส่งสินค้า

 
 
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับ EEI | บริการ | โปรโมชั่น | สมาชิก | ติดต่อเรา | สมัครงาน | โครงสร้างเว็บไซต์ |
บริการของเรา
ศูนย์ปฎิบัติการและมาตรฐาน
ศูนย์บริการธุรกรรม
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การทดสอบและตรวจโรงงาน
การขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้า
การอบรมและสัมมนา
 
 
 
 
 
Copyright © 2013 Electrical and Electronics Institute. All Right Reserved
6th Floor, Department of Industrial Works Building, 57 Phrasumen Road (Banglumphu) Phranakorn Bangkok 10200 Thailand
Tel : (66) 02-280-7272 | Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273