เลือกภาษา :
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ EEI บริการ โปรโมชั่น สมาชิก ติดต่อเรา สมัครงาน
หน้าแรก บริการ ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน Industries / Market sector
บริการ
 
  ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน
  ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน
  ศูนย์บริการธุรกรรม
  ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม
  ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
  ศูนย์ส่งเสริมการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
     
 
Certification & Approval

หลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

1. หลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
หลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อการอนุญาต ประกอบด้วย
(1) การดำเนินงานการตรวจสอบเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต
(2) การตรวจติดตามภายหลังการออกใบอนุญาต
การดำเนินงานการตรวจสอบเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต มี 2 แบบ  ได้แก่
แบบที่ 1 การอนุญาตทั่วไป  เป็นการพิจารณาออกใบอนุญาต
http://www.tisi.go.th/images/marks/mark01_jpg.jpg(1) การอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ตามมาตรา 16
(เรียกย่อๆ ว่าออกใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายตามมาตรฐานทั่วไป)

http://www.tisi.go.th/images/marks/mark02_jpg.jpg(2) การอนุญาตให้ทำผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ตามมาตรา 20
(เรียกย่อๆ ว่าออกใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานบังคับ)

http://www.tisi.go.th/images/marks/mark02_jpg.jpg(3) การอนุญาตให้นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ตามมาตรา 21
(เรียกย่อๆ ว่าออกใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานบังคับ)

แบบที่ 2 การอนุญาตเฉพาะครั้ง
เป็นการอนุญาตให้นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ตามมาตรา 21 สำหรับการประกอบกิจการนำเข้าเฉพาะครั้ง (เรียกย่อๆ ว่าออกใบอนุญาตนำเข้าเฉพาะครั้ง)  ใบอนุญาตนำเข้าเฉพาะครั้ง
มีเพียงบางมาตรฐานเท่านั้น ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตกำหนด
การตรวจสอบเพื่อการอนุญาตทั่วไป
การตรวจสอบเพื่อการอนุญาตทั่วไปดำเนินการดังนี้
(1) เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากสถานที่ผลิตเพื่อตรวจสอบตามมาตรฐานที่กำหนด
(2) ประเมินระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ทำผลิตภัณฑ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม เพียงพอในการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างสมํ่าเสมอ
การดำเนินงานการอนุญาตโดยย่อมี  2 แผนภูมิ ดังนี้
แผนภูมิที่ 1
 
 
 
 
 
 
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับ EEI | บริการ | โปรโมชั่น | สมาชิก | ติดต่อเรา | สมัครงาน | โครงสร้างเว็บไซต์ |
บริการของเรา
ศูนย์ปฎิบัติการและมาตรฐาน
ศูนย์บริการธุรกรรม
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การทดสอบและตรวจโรงงาน
การขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้า
การอบรมและสัมมนา
 
 
 
 
 
Copyright © 2013 Electrical and Electronics Institute. All Right Reserved
6th Floor, Department of Industrial Works Building, 57 Phrasumen Road (Banglumphu) Phranakorn Bangkok 10200 Thailand
Tel : (66) 02-280-7272 | Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273