เลือกภาษา :
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ EEI บริการ โปรโมชั่น สมาชิก ติดต่อเรา สมัครงาน
หน้าแรก บริการ ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน การรับรองผลิตภัณฑ์
บริการ
 
  การรับรองผลิตภัณฑ์ (Product certification)
  ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน
  ศูนย์บริการธุรกรรม
  ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม
  ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
  ศูนย์ส่งเสริมการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
บริการด้านการรับรองผลิตภัณฑ์
     ระบบการรับรองผลิตภัณฑ์ (EEI mark) เป็นระบบงานที่ สฟอ. จัดทำขึ้นมาโดยอ้างอิง ISO/IEC 17065 Conformity assessment -- Requirements for bodies certifying products, processes and servicesมีจุดประสงค์เพื่อให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยมีการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทดสอบอ้างอิงมาตรฐานทดสอบผลิตภัณฑ์ตาม มอก. หรือ IEC เป็นต้นและมีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพการผลิต ณ โรงงานผลิตเป็นประจำ (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) รวมถึงการสุ่มตัวอย่าง ณ โรงงาน หรือจากท้องตลาดนำมาทดสอบซ้ำเพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการควบคุมผลิตภัณฑ์ตลอดระยะเวลาที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ โดย สฟอ.
     เมื่อผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานที่กำหนด และผ่านการประเมินการควบคุมคุณภาพ ณ โรงงานผลิต ตามหลักเกณฑ์ที่ สฟอ. กำหนด ทางผู้ยื่นคำขอรับบริการจะได้รับ Certificate of conformity (CoC) รายงานผลการทดสอบผลิตภัณฑ์และการอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายการรับรองผลิตภัณฑ์ของ สฟอ. (EEI mark)บนผลิตภัณฑ์ตลอดระยะเวลาที่ผลิตภัณฑ์อยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้การรับรองซึ่งเป็นยืนยันการเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานทดสอบตามที่ สฟอ.กำหนดไว้
 
Download เอกสาร

1.หลักเกณฑ์ทั่วไปและรูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์

ค่าธรรมเนียมการรับรองผลิตภัณฑ์

2. หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์

แบบคำขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์
กลไกการป้องกัน และการจัดการความเป็นกลาง ขั้นตอนการโต้แย้ง ข้อร้องเรียน หรืออุทธรณ์

ขอบข่าย ข้อกำหนด ระเบียบ และหลักเกณฑ์อ้างอิงในการรับรองผลิตภัณฑ์ รูปแบบที่ 1

ขอบข่าย ข้อกำหนด ระเบียบ และหลักเกณฑ์อ้างอิงในการรับรองผลิตภัณฑ์ รูปแบบที่ 2 และ 3

บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง
บัญชีรายชื่อใบรับรองสิ้นอายุการรับรองผลิตภัณฑ์
บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกพักใช้ เพิกถอน และยกเลิกการรับรอง
 
Download icon EEI Mark

EEI mark.jpg

EEI Mark.AI

EEI Mark.Psd

 
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับ EEI | บริการ | โปรโมชั่น | สมาชิก | ติดต่อเรา | สมัครงาน | โครงสร้างเว็บไซต์ |
บริการของเรา
ศูนย์ปฎิบัติการและมาตรฐาน
ศูนย์บริการธุรกรรม
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การทดสอบและตรวจโรงงาน
การขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้า
การอบรมและสัมมนา
 
 
 
 
 
Copyright © 2013 Electrical and Electronics Institute. All Right Reserved
6th Floor, Department of Industrial Works Building, 57 Phrasumen Road (Banglumphu) Phranakorn Bangkok 10200 Thailand
Tel : (66) 02-280-7272 | Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273