เลือกภาษา :
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ EEI บริการ โปรโมชั่น สมาชิก ติดต่อเรา สมัครงาน
หน้าแรก บริการ ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน Industries / Market sector
บริการ
 
  ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน
  ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน
  ศูนย์บริการธุรกรรม
  ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม
  ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
  ศูนย์ส่งเสริมการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
     
 
Lighting

    Lighting & photometry Service

          กลุ่มผลิตภัณฑ์ส่องสว่างเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการด้านการตรวจสอบรับรองที่สูงขึ้น จากการมีการพัฒนาเทคโนโลยี LED ทำให้คุณบัติด้านแสงสว่างดีขึ้นมากว่าเดิม เช่น ประหยัดพลังงานมากขึ้น อายุในการใช้งานยาวนามมากขึ้น และประสิทธิภาพก็สูงขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีมาตรฐานต่างๆออกมามากมายไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานสากลอย่าง IEC หรือมาตรฐานแห่งชาติ อย่าง มอก. ซึ่งหากจะพิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ส่องสว่างนั้นๆว่ามีความสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ จำเป็นต้องมีห้องปฏิบัติการทดสอบที่ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO/IEC17025 ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นได้สูงสุดว่า ผลการทดสอบที่ออกโดยห้องปฏิบัติการทดสอบนั้นมีความถูกต้องและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน สถาบันไฟฟ้าลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC17025 ในหลากหลายสาขาการทดสอบ เช่น การทดสอบด้านความปลอดภัย ด้านประสิทธิภาพพลังงาน ด้าน EMC ด้านเคมี ด้านความทนสภาวะทางสิ่งแวดล้อมเป็นต้น
         ห้องปฏิการทดสอบของศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน สถาบันไฟฟ้าลอิเล็กทรอนิกส์ สามารถให้บริการทดสอบทั้งมาตรฐานสากล (IEC / ISO) และมาตรฐาน มอก. สำหรับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ส่องสว่าง เช่น หลอดฟลูออเรสเซนซ์ บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ โกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ดวงโคมไฟฟ้าแบบต่างๆ  โคมไฟฟาฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ หลอด LED โคมไฟฟ้าLED เป็นต้นซึ่งมาตรฐานต่างๆได้ถูกนำมาใช้ในหลากหลายรูปแบบเช่น เป็นมาตรฐานบังคับของสมอ. เป็นข้อกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีรายละเอียดของมาตรฐานที่ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐานสามารถให้บริการทดสอบได้ดังนี้
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
    มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มาตรฐานบังคับ)
มอก. 4 เล่ม 1-2529 หลอดไฟฟ้า
มอก. 23-2558 บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์: คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
มอก. 183-2547 โกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
มอก. 344-2549  ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์
มอก. 956-2533 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
    มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มาตรฐานทั่วไป)
มอก. 902 เล่ม 1 - 2557 ดวงโคมไฟฟ้า เล่ม 1 - คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและการทดสอบ
มอก. 902 เล่ม 2(2) – 2557 ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำที่สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป
มอก. 902 เล่ม 2(3) – 2557 ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน
มอก. 902 เล่ม 2(4) – 2557 ดวงโคมไฟฟ้าเคลื่อนย้ายได้สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป 
มอก. 902 เล่ม 2(5) – 2557 ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง
มอก. 902 เล่ม 2(6) – 2557 ดวงโคมไฟฟ้ามือถือ
มอก. 902 เล่ม 2(7) - 2557 ดวงโคมไฟฟ้าที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำ
มอก. 902 เล่ม 2(8) - 2557  ดวงโคมไฟฟ้าให้แสงกลางคืนติดตั้งกับเต้ารับไฟฟ้าประธาน
มอก. 902 เล่ม 2(9) - 2557  ดวงโคมไฟฟ้าฝังพื้น
มอก. 902 เล่ม 2(10) - 2557 ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับสระว่ายน้ำ
มอก. 902 เล่ม 2(12) - 2557  ดวงโคมไฟฟ้าจำกัดอุณหภูมิพื้นผิว
มอก. 2337 - 2557 บัลลาสต์ สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน.
มอก. 673 เล่ม 1 – 2553 บัลลาสต์สําหรับหลอดไอปรอทความดันสูง. เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
มอก. 673 เล่ม 2 - 2553 บัลลาสต์สําหรับหลอดไอปรอทความดันสูง. เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ
มอก. 2309 – 2556 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน
มอก. มอก. 956 – 2557 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
มอก. 2310 – 2556  หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน
มอก. 2234 – 2557 หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
มอก. 2334 – 2556  หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยว คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน
มอก. 2235 – 2557 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยว คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
มอก. 236 – 2548 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่
มอก. 1713 – 2548 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยว
มอก. 2233 – 2548 หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป
มอก. 885 – 2551 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก. 1506 – 2541 บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสใชกับไฟฟ้ากระแสสลับ สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์
มอก. 1102 – 2538 โคมไฟฟ้าฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ
มอก. 2430 – 2552 โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินชนิดส่องสว่างจากภายในสำหรับอาคาร
มอก. 507 – 2557 ฟิวส์สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่คล้ายคลึงกัน : ตัวยึดฟิวส์
มอก. 513 – 2553 ระดับชั้นการป้องกันของเปลือกหุ้มบริภัณฑ์ไฟฟ้า (รหัส IP)
 
 
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับ EEI | บริการ | โปรโมชั่น | สมาชิก | ติดต่อเรา | สมัครงาน | โครงสร้างเว็บไซต์ |
บริการของเรา
ศูนย์ปฎิบัติการและมาตรฐาน
ศูนย์บริการธุรกรรม
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การทดสอบและตรวจโรงงาน
การขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้า
การอบรมและสัมมนา
 
 
 
 
 
Copyright © 2013 Electrical and Electronics Institute. All Right Reserved
6th Floor, Department of Industrial Works Building, 57 Phrasumen Road (Banglumphu) Phranakorn Bangkok 10200 Thailand
Tel : (66) 02-280-7272 | Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273