รายชื่อ-เบอร์โทรผู้ดูแลระบบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : แผนกฝึกอบรมและจัดการความรู้

โทรศัพท์ 02-280-7272  ต่อ  606 (พรรณณัฐดา)608(ณิชนา)414 (ศุภนันท์)504 (พัชราภรณ์)505 (พรทิพย์) โทรสาร  02-280-7273 

E-mail : punnatda@thaieei.comnitchana@thaiee.compatcharaporn@thaieei.comsupanant@thaieei.com,pornthip@thaieei.com

Facebook : Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  https://th-th.facebook.com/trainingEEI/  Website :www.thaieei.com

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  57 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ชั้น 6 ถ.พระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200


Last modified: Monday, 25 December 2017, 12:46 AM