การค้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป
 
  รูปการค้าระหว่างประเทศกับสหภาพยุโรป ปี พ.ศ. 2548-2553
มูลค่า 2548 2549 2550 2551 2552 2553
มูลค่าส่งออก 5,595.00 6,615.40 7,922.73 7,673.06 6,355.51 7,770.54
มูลค่านำเข้า 1,842.41 1,917.31 1,935.79 2,135.89 1,848.68 2,333.60
%อัตราการขยายตัว 2548 2549 2550 2551 2552 2553
มูลค่าส่งออก -0.69 18.24 19.76 -3.15 -17.17 22.26
มูลค่านำเข้า 15.97 4.07 0.96 10.34 -13.45 26.23

      มูลค่าส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป มีอัตราการขยายตัวต่อเนื่องโดยในปี 2553 มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 22.26 สินค้าที่มีการส่งออกไปยังตลาดดังกล่าวค่อนข้างมากได้แก่ เครื่องปรับอากาศ กล้อง TV/VDO เครื่องรับโทรทัศน์และส่วนประกอบ

      สินค้าที่นำเข้าจากสหภาพยุโรปสูงได้แก่ IC ส่วนประกอบของอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า รวมถึงแป้นและแผงควบคุม เป็นต้น

 
  กฎระเบียบด้านมาตรฐานและสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป มีดังนี้
 
   
EU ได้ประกาศระเบียบ RoHS ฉบับใหม่อย่างเป็นทางการ
   
EU ประกาศแก้ไขวันบังคับใช้สารอันตราย 6 รายการที่ต้องขออนุญาตภายใต้ระเบียบ REACH
   
EU ห้ามวางจาหน่ายและใช้สาร Acrylamide
   
Key elements of e-waste legislation in selected countries
   
เตือนผู้ประกอบการจดแจ้งประเภทและติดฉลากสารเคมีและส่วนผสมตามระเบียบ CLP ของ EU
   
REACH hitting Indian chemical exports to EU
   
มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าทางการค้า (Technical Barriers to Trade) สหภาพยุโรป
   
EU ออกข้อเสนอให้มีฉลากประหยัดพลังงานสำหรับสินค้าโทรทัศน์
   
สหรัฐอเมริกาจะออกสลากประหยัดพลังงานแบบใหม่สำหรับสินค้าเครื่องรับโทรทัศน์
   
UK ROHS เปลี่ยนเป็นรอบที่ 3
   
มาตรการที่ป้องกันการเพิ่มปริมาณของเศษเหลือทิ้งของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
   
กลยุทธ์ที่สนับสนุนและเน้นที่นโยบายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   
Reducing greenhouse gases by 2020 สหภาพยุโรป ได้มีคำมั่นสัญญาในการลดก๊าซเรือนกระจก
   
กฎระเบียบที่จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประหยัดพลังงานของผลิตภัณฑ์
   
ข้อกำหนดที่ต้องติดฉลากเพื่อให้ข้อมูลการใช้พลังงานและข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆของสินค้า
   
Regulatory framework for the management of chemicals (REACH), European Chemicals Agency
REACH เป็นระบบที่รวบรวมการจดทะเบียน การประเมิน การได้รับการอนุญาต และการจำกัดสารเคมี
   
กฎระเบียบควบคุมเคมีภัณฑ์ของสหภาพยุโรป
   
การบังคับใช้ระบบสากลในการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีและการติดฉลาก
   
ระเบียบความปลอดภัยสินค้า
   
ระเบียบว่าด้วยการกำจัดเศษซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
   
ระเบียบว่าด้วยการจำกัดการใช้สารอันตรายบางประเภทในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
   
ระเบียบว่าด้วยกรอบข้อกำหนดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับผลิตภันฑ์ที่ใช้พลังงาน
   
 
  © Copyright 2009 Electrical and Electronics Institute
  6th Floor, Department of Industrial Works Building, 57 Prasumen Road (Banglumphu) Pranakorn Bangkok 10200 Thailand
  Tel : 66 2280-7272 Fax : 66 2280-7277