หน้าแรก                            เกี่ยวกับโครงการ                            อัลบั้มภาพ                            ตารางกิจกรรม                            ดาวน์โหลดเอกสาร                                ติดต่อเรา
MECHANICAL Technology Magazine
Vol.13 No.139 June 2013

        EEI ติวเข้มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
           โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม(คพอ.)
           ภารกิจในการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs เป็นอีกบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ด้วยจำนวนวิสาหกิจกว่าร้อยละ 90 ของประเทศ ดำเนินธุรกิจในลักษณะ SMEs โดยมีผู้ประกอบการเป็นกลจักรสำคัญในการสร้างสรรค์ พัฒนาและผลักดันกิจการให้เติบโตไปข้างหน้า
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
NEWS
OCT
01
OCT
12
เอกสารประกอบการอบรม
OCT
21
OCT
30
วิทยากรโครงการ
คุณสมบูรณ์                        ตั้งสกุล                  
ดร.วิทูร                               เจียมจิตต์ตรง        
ดร.สวัสดิ์                            เก่งชน
อ.นิรมล                              ครเจริญ
ดร.ปิติ                                 ศรีแสงนาม
อ.สุวรรณชัย                       โลหะวัฒนกุล
คุณสำเนียง                         เพชรจอม


คุณกิติ                                 จารุอารยนันท์
ผศ.พัชรินทร์                       ไตรรัตน์รุ่งเรือง
อ.เกษมพัฒน์                      พานิชลือชาชัย
อ.พันธ์ศักดิ์                         ลีลาวรรณกุลศิริ
คุณศิรินภา                          ศริวัฒน์
คุณอชิรญา                          ศุภวโรดม
คุณจรัญ                              เกษร

Copyright © 2013 Electrical and Electronics Institute.