ตัวชี้วัดอุปสงค์และอุปทานแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (KPI)

      ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานที่นำมาจัดทำตัวชี้วัดอุปสงค์และอุปทานแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 1) จำนวนผู้มีงานทำ 2) จำนวนตำแหน่งงานว่าง 3) จำนวนผู้มีงานทำ และ 4) จำนวนนักเรียน นักศึกษา ถึงแม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะมีการจำแนกรายละเอียดไว้แล้ว แต่การนำมาใช้เพื่อติดตามและประเมินผลด้านแรงงานนั้น จะต้องสังเคราะห์ข้อมูลโดยนำมากำหนดเป็นตัวชี้วัดอีกชั้นหนึ่งก่อน ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการนำไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจและวางแผนการทำงานของสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ประกอบการ ต่อไป
      โดยตัวอย่างของการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดเป็นตัวชี้วัด เช่น ข้อมูลจำนวนผู้มีงานทำ จะทำให้ทราบถึงจำนวนผู้มีงานทำในแต่ละอุตสาหกรรม หรือในแต่ละจังหวัดมีจำนวนผู้มีงานทำในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เท่าใด หากนำมากำหนดเป็นตัวชี้วัดจะทำให้ข้อมูลดังกล่าวมีความชัดเจนมากขึ้น เช่น ร้อยละของผู้มีงานทำในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทียบกับภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด หรือสัดส่วนผู้มีงานทำในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จำแนกตามภาค
      จากการสังเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน สามารถนำมากำหนดเป็นตัวชี้วัดอุปสงค์และอุปทานแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลด้านแรงงาน ได้ดังนี้
เป้าประสงค์ : เพื่อให้ทราบถึงขนาดและลักษณะอุปสงค์และอุปทานแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

ตัวชี้วัดด้านอุปสงค์แรงงาน

1. มิติด้านผู้มีงานทำ
 ตัวชี้วัดที่ 1.1  ร้อยละของผู้มีงานทำในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทียบกับภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด
 ตัวชี้วัดที่ 1.2  สัดส่วนผู้มีงานทำในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จำแนกตามภาค
 ตัวชี้วัดที่ 1.3  สัดส่วนผู้มีงานทำในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จำแนกตามระดับการศึกษา
 ตัวชี้วัดที่ 1.4  สัดส่วนผู้มีงานทำในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จำแนกตามภาค
 ตัวชี้วัดที่ 1.5  สัดส่วนผู้มีงานทำในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จำแนกตามภาค
 ตัวชี้วัดที่ 1.6  อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้มีงานทำในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จำแนกตามภาค

2. มิติด้านตำแหน่งงานว่าง
 ตัวชี้วัดที่ 2.1  ร้อยละของตำแหน่งงานว่างในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทียบกับภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด
 ตัวชี้วัดที่ 2.2  สัดส่วนตำแหน่งงานว่างในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จำแนกตามภาค
 ตัวชี้วัดที่ 2.3  สัดส่วนตำแหน่งงานว่างในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จำแนกตามระดับการศึกษา
 ตัวชี้วัดที่ 2.4  สัดส่วนตำแหน่งงานว่างในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จำแนกตามภาค
 ตัวชี้วัดที่ 2.5  สัดส่วนตำแหน่งงานว่างในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จำแนกตามภาค
 ตัวชี้วัดที่ 2.6  อัตราการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งงานว่างในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จำแนกภาค

ตัวชี้วัดด้านอุปทานแรงงาน

3. มิติด้านตำแหน่งงานว่าง
 ตัวชี้วัดที่ 3.1  ร้อยละของผู้ว่างงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทียบกับภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด
 ตัวชี้วัดที่ 3.2  สัดส่วนผู้ว่างงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จำแนกตามภาค
 ตัวชี้วัดที่ 3.3  สัดส่วนผู้ว่างงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จำแนกตามระดับการศึกษา
 ตัวชี้วัดที่ 3.4  สัดส่วนผู้ว่างงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จำแนกตามภาค
 ตัวชี้วัดที่ 3.5  สัดส่วนผู้ว่างงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จำแนกตามภาค
 ตัวชี้วัดที่ 3.6  อัตราการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งผู้ว่างงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จำแนกตามและภาค

4. มิติด้านนักเรียน นักศึกษา (ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของระดับการศึกษานั้นๆ)
 ตัวชี้วัดที่ 4.1  สัดส่วนนักเรียน นักศึกษาด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทียบกับนักศึกษาทั้งหมด
 ตัวชี้วัดที่ 4.2  สัดส่วนนักเรียน นักศึกษาด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จำแนกตามภาค
 ตัวชี้วัดที่ 4.3  สัดส่วนนักเรียน นักศึกษาด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จำแนกตามระดับการศึกษา
 ตัวชี้วัดที่ 4.4  สัดส่วนนักเรียน นักศึกษาด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จำแนกตามภาค
 ตัวชี้วัดที่ 4.5  สัดส่วนนักเรียน นักศึกษาด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จำแนกตามภาค
 ตัวชี้วัดที่ 4.6  อัตราการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน นักศึกษา ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำแนกตามภาค

ข้อสังเกตการนำตัวชี้วัดอุปสงค์และอุปทานแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในเชิงเปรียบเทียบ

      ด้วยข้อจำกัดของข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ยังไม่เหมาะสมที่จะนำไปกำหนดตัวชี้วัดในเชิงเปรียบเทียบอุปสงค์และอุปทานแรงงานได้ เพราะอาจทำให้เกิดการแปลความหมายคลาดเคลื่อน เช่น หากนำข้อมูลจำนวนตำแหน่งงานว่างไปเปรียบเทียบกับข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายอาจพบว่า จำนวนนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายมีจำนวนมากกว่าจำนวนตำแหน่งงานว่าง แต่ในความเป็นจริงแล้วข้อมูลตำแหน่งงานว่างของกรมการจัดหางานเป็นเพียงส่วนหนึ่งของตำแหน่งงานว่างในตลาดแรงงานทั้งหมด เป็นต้น ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดด้านอุปสงค์และอุปทานแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ส่วนการจะนำข้อมูลมาใช้ในลักษณะของการเปรียบเทียบขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ใช้ข้อมูล

ย้อนกลับ