นิยามของอุปสงค์และอุปทานแรงงาน

อุปสงค์แรงงาน หมายถึง

  • ความต้องการแรงงานในฐานะปัจจัยการผลิตที่นายจ้างหรือผู้ผลิตต้องการว่าจ้างเมื่อมีตำแหน่งงานว่างหรือเมื่อมีการลงทุนใหม่หรือลงทุนขยายงานเพิ่มเติม ณ ระดับอัตราค่าจ้างต่างๆที่นายจ้างหรือผู้ผลิตสามารถจะว่าจ้างได้ หรือ
  • หมายถึง ความต้องการแรงงานในตลาดแรงงานหรือความต้องการจ้างงานของนายจ้างหรือสถานประกอบการ
  • อุปสงค์แรงงานเป็นอุปสงค์สืบเนื่อง (Derived demand) หมายความว่า การเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์แรงงานเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์อื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับแรงงาน เช่น เมื่อความต้องการสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาสินค้านั้นไม่เปลี่ยนแปลง ผู้ผลิตย่อมเล็งเห็นผลกำไรที่จะเกิดขึ้น ผู้ผลิตก็จะผลิตสินค้ามากขึ้น ทำให้มีความต้องการแรงงานเพื่อมาผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นด้วย
  • อุปทานแรงงาน หมายถึง

  • จำนวนแรงงานที่ประสงค์และพร้อมจะทำงาน ณ ระดับค่าจ้างอัตราใดอัตราหนึ่ง ในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจวัดเป็นจำนวนชั่วโมงต่อวัน ต่อสัปดาห์ หรือเป็นจำนวนบุคคลผู้ร่วมในกำลังแรงงานในระยะนั้น
  • จำนวนแรงงานที่มีอยู่ในตลาดแรงงาน ซึ่งประสงค์และพร้อมที่จะทำงานโดยรับค่าจ้าง

ย้อนกลับ