Electrical and Electronic Institute - page 5

5
ฉบั
บที
258 เดื
อน เมษายน 2560
Zunum Aero เครื่
องบิ
นโดยสารพลั
งงานไฟฟ
าไฮบริ
ดที่
เร็
วกว
า ถู
กกว
า และสะอาดกว
ไม
เคยคิ
ดมาก
อนว
าจะมี
ของแบบนี
เกิ
ดขึ
นในโลก กั
บ Zunum Aero
กั
บคอนเซ็
ปต
ใหม
ของเครื
องบิ
นโดยสารที
ใช
พลั
งงานไฟฟ
าแบบไฮบริ
(ใช
พลั
งงานจากไฟฟ
า และเชื
อเพลิ
งผสมผสานกั
น) แถมยั
งบิ
นได
เร็
วกว
เดิ
มถึ
ง 40% และค
าตั
วเครื
องบิ
นถู
กลงกว
าเดิ
มถึ
ง 80% เป
นการมาถึ
งของ
ยุ
คใหม
แห
งการเดิ
นทางด
วยเครื
องบิ
นอย
างแท
จริ
ง และแถมยั
งลดผล
กระทบต
อสิ่
งแวดล
อมลงได
ถึ
ง 80% อี
กด
วย
โดยที
ทางบริ
ษั
ท Zunum Aero ซึ
งตั
งอยู
ในเมื
อง Kirkland รั
Washington วางแผนที
จะให
บริ
การเที
ยวบิ
นโดยสารเชิ
งพาณิ
ชย
ภายใน
ประเทศ จำนวน 10 - 50 ที
นั
ง โดยสามารถบิ
นเป
นระยะทางไกลสุ
700 ไมล
(1,126 กิ
โลเมตร) คาดว
าจะสามารถเริ
มให
บริ
การได
ในช
วง
ต
นยุ
ค 2020
เครื
องบิ
นโดยสารพลั
งงานไฟฟ
าไฮบริ
ดที
มี
ขนาดเล็
กนี
จะบิ
นขึ
นลง
จากสนามบิ
นขนาดเล็
กของสหรั
ฐอเมริ
กากว
า 13,500 แห
งที
ครั
งหนึ
ถู
กยกเลิ
กการใช
งานไปแล
ว โดยรู
ปแบบการให
บริ
การของ Zunum Aero
ผู
โดยสารจะมี
ระยะเวลารอขึ
นเครื
องที
สั
นมากๆ แถมต
นทุ
นการดำเนิ
นงาน
ก็
ต่
ำกว
าสายการบิ
นในรู
ปแบบปกติ
ที
ให
บริ
การผ
านสนามบิ
นขนาดใหญ
ซึ
งแค
ป
จจั
ยหลั
ก 2 เรื
องนี
ก็
ทำให
นั
กเดิ
นทาง หรื
อผู
โดยสารได
รั
บประโยชน
อย
างมหาศาลเมื
อเดิ
นทางด
วย Zunum Aero โดยสนามบิ
นขนาดเล็
จำนวนมากที
กระจายอยู
ทั
วสหรั
ฐอเมริ
กา ทำให
ผู
ใช
บริ
การเดิ
นทางเพี
ยง
ระยะทางสั
นๆ ก็
ถึ
งสนามบิ
นแล
ว ให
อารมณ
ใกล
เคี
ยงกั
บการมารอรถที่
ป
ายรถเมล
เลย และการบริ
หารสนามบิ
นขนาดเล็
กนั
นใช
ต
นทุ
นต่
ำทำให
สามารถลดราคาค
าตั๋
วเครื่
องบิ
นลงได
เป
นอย
างมาก
และเรื
องที
เจ
งที
สุ
ดคื
อ เทคโนโลยี
ที
อยู
ในเครื
องบิ
นของ Zunum Aero
โดยที
มออกแบบเลื
อกใช
อุ
ปกรณ
แบบใหม
ทั
งหมด ไม
ได
ใช
อุ
ปกรณ
แบบเดี
ยว
กั
บเครื
องบิ
นโดยสารทั
วๆ ไป ทำให
เครื
องบิ
นพลั
งงานไฟฟ
าแบบไฮบริ
ของพวกเขามี
ความสดใหม
และได
ผ
านการรั
บรองตามมาตรฐานอากาศยาน
แบบพลั
งงานไฟฟ
าจาก FAA ในป
2014 โดยมี
บริ
ษั
ท Boeing และบริ
ษั
JetBlue Technology ventures ซึ
งเป
นเจ
าของสายการบิ
น JetBlue
Airways เป
นผู
ร
วมลงทุ
นในเทคโนโลยี
เครื
องบิ
นโดยสารพลั
งงานไฟฟ
ไฮบริ
ดของ Zunum Aer
คุ
ณ Steve Nordlund รองประธานฝ
ายกลยุ
ทธของบริ
ษั
ท Boeing
กล
าวว
า "ที
เราร
วมลงลุ
นกั
บ Zunum เพราะเราเห็
นว
าเครื
องบิ
นโดยสาร
พลั
งงานไฟฟ
าแบบไฮบริ
ดนี
เป
นเทคโนโลยี
ที
มี
อนาคตสดใส และเป
นที่
ต
องการของผู
คน ทำให
ธุ
รกิ
จการบิ
นสามารถเข
าถึ
งผู
คนทุ
กระดั
บ และ
เครื
องบิ
นโดยสารขนาดเล็
ก ก็
สามารถใช
ประโยชน
จากสนามบิ
นขนาดเล็
ที่
กระจายอยู
ทั่
วประเทศได
"
นอกจาก Zunum Aero จะเป
นมิ
ตรกั
บสิ
งแวดล
อม และมี
เสี
ยงเครื
อง-
ยนต
ที
เงี
ยบมากในขณะที
บิ
นขึ
นหรื
อลงจอดแล
ว เครื
องบิ
นโดยสารแบบ
พลั
งงานไฟฟ
าไฮบริ
ด ก็
ยั
งไม
ต
องเสี
ยเวลาเติ
มเชื
อเพลิ
งกั
นนานๆ เหมื
อน
เครื
องบิ
นโดยสารลำใหญ
แค
เพี
ยงชาร
จแบตเตอรี
ในระยะเวลาสั
นๆ หรื
ไม
ก็
เปลี
ยนแบตเตอรี
ซะเลย จากนั
นก็
ปรั
บตั
งเส
นทางบิ
นเสี
ยใหม
เพี
ยง
แค
นี
Zunum Aero ก็
พร
อมแล
วที
จะขึ
นบิ
นในรอบต
อไป โดยจะมี
การ
เติ
มเชื
อเพลิ
งเมื
อจำเป
นเท
านั
น และในอนาคต เมื
อเทคโนโลยี
ของ แบตเตอรี
ก
าวหน
ามากขึ
น ก็
เป
นไปได
ว
าเราจะมี
เครื
องบิ
นโดยสารที
ใช
พลั
งงานไฟฟ
จากแบตเตอรี่
เพี
ยงแหล
งเดี
ยว ไม
ต
องพึ่
งพาพลั
งงานเชื้
อเพลิ
งอี
กต
อไป
ที
มา :
11 เมษายน 2560
1,2,3,4 6
Powered by FlippingBook