Electrical and Electronic Institute - page 4

4
ฉบั
บที
258 เดื
อน เมษายน 2560
พฤษภาคมนี้
เริ่
มปล
อยเงิ
นกู
กองทุ
นประชารั
ฐสู
มื
อเอสเอ็
มอี
2 หมื่
นล.
นายสมชาย หาญหิ
รั
ญ ปลั
ดกระทรวงอุ
ตสาหกรรม เป
ดเผยถึ
ความคื
บหน
าการใช
กองทุ
นพั
ฒนาเอสเอ็
มอี
ตามแนวประชารั
ฐวงเงิ
20,000 ล
านบาทพั
ฒนาเอสเอ็
มอี
ว
า คณะอนุ
กรรมการในระดั
บส
วน
กลาง ได
แก
กรมส
งเสริ
มอุ
ตสาหกรรม (กสอ.) ธนาคารพั
ฒนาวิ
สาหกิ
ขนาดกลางและขนาดย
อมแห
งประเทศไทย (ธพว.) ได
มี
การประชุ
มแล
กั
บคณะอนุ
กรรมการบริ
หารกองทุ
นพั
ฒนาเอสเอ็
มอี
ตามแนวประชารั
ประจำจั
งหวั
ด ในการหารื
อถึ
งการวิ
เคราะห
ความเป
นไปได
และการกำหนด
รู
ปแบบวงเงิ
นอนุ
มั
ติ
นายพสุ
โลหารชุ
น อธิ
บดี
กรมส
งเสริ
มอุ
ตสาหกรรม กล
าวว
า การใช
กองทุ
นพั
ฒนาเอสเอ็
มอี
ตามแนวประชารั
ฐ แบ
งกรอบวงเงิ
นและเป
าหมาย
การสนั
บสนุ
นเอสเอ็
มอี
3 ส
วน ได
แก
ส
วนแรก จะจั
ดสรรให
ได
จำนวน
เท
ากั
นทุ
กจั
งหวั
ดๆละ 100 ล
านบาท ส
วนที
สอง จั
ดสรรตามสั
ดส
วนของ
มู
ลค
าผลิ
ตภั
ณฑ
มวลรวมจั
งหวั
ด (จี
พี
พี
) แบ
งอี
ก 4 กลุ
ม คื
อ 1.ขนาดจี
พี
พี
ไม
เกิ
น 100,000 ล
านบาท ได
รั
บจั
ดสรร 62 ราย วงเงิ
น 186 ล
านบาท
ใน 54 จั
งหวั
ด 2. ขนาดจี
พี
พี
ตั
งแต
100,001 – 500,000 ล
านบาท ได
รั
จั
ดสรร 68 ราย วงเงิ
น 204 ล
านบาท ใน 19 จั
งหวั
ด 3. ขนาดจี
พี
พี
ตั
งแต
500,001 ล
านบาท ขึ
นไป ได
รั
บจั
ดสรร 75 ราย วงเงิ
น 225 ล
านบาท
ใน 3 จั
งหวั
ด และกรุ
งเทพฯที
มี
ขนาดจี
พี
พี
4,437,405 ล
านบาท ได
รั
จั
ดสรร 85 ราย วงเงิ
น 255 ล
านบาท
นายพสุ
กล
าวว
า นอกจากนี
มี
การเตรี
ยมเงิ
นสำรองส
วนกลางไว
อี
กว
า 3,000 ล
านบาท เพื
อจั
ดสรรในโอกาสต
อไป ในการร
วมลงทุ
นสำหรั
กิ
จการที
เกี
ยวข
องกั
บโครงการฯ และ 10 ธุ
รกิ
จเป
าหมายส
งเสริ
มของ
ภาครั
ฐ (เอสเคิ
ร
ฟ) รวมถึ
งธุ
รกิ
จที
มี
ความสำคั
ญเชิ
งยุ
ทธศาสตร
ในการ
พั
ฒนาเศรษฐกิ
จและสั
งคมของจั
งหวั
ด ที
บางพื
นที
ต
องการเพิ
มเติ
ม ยกเว
ธุ
รกิ
จที
เกี
ยวกั
บการพั
ฒนาอสั
งหาริ
มทรั
พย
และธุ
รกิ
จผิ
ดกฎหมาย
นายพรเทพ การศั
พท
รองอธิ
บดี
กรมส
งเสริ
มอุ
ตสาหกรรม กล
าวว
โดยกองทุ
นจะเริ
มนำร
องและเข
าหารื
อในพื
นที
ตั
งแต
วั
นที
20 เมษายน
2560 โดยกำหนดจั
งหวั
ดพิ
ษณุ
โลกเป
นแห
งแรก จากนั
นไปที
จั
งหวั
เชี
ยงใหม
สงขลา และชลบุ
รี
คาดว
ากลางเดื
อนพฤษภาคม 2560 จะเริ
กระบวนการรั
บคำขอเพื
ออนุ
มั
ติ
วงเงิ
นในทุ
กจั
งหวั
ด และอนุ
มั
ติ
กองทุ
ให
ผู
ประกอบการได
นำไปพั
ฒนากิ
จการของตนได
ทั
นที
ทั
งนี
เงื
อนไขจะ
พิ
จารณาให
สิ
นเชื
อต
อรายไม
เกิ
น 3 ล
านบาท เป
นสั
ดส
วน 75% ของ
วงเงิ
นรวมที
จั
งหวั
ดนั
นๆได
รั
บการจั
ดสรร ส
วนที
เหลื
อ 25% จะพิ
จารณา
สิ
นเชื
อได
เกิ
น 3 ล
านบาทแต
ไม
เกิ
น 10 ล
านบาท เพื
อให
เข
าถึ
งจำนวน
เอสเอ็
มอี
ได
มากที
สุ
ที
มา : หนั
งสื
อพิ
มพ
มติ
ชน
13 เมษายน 2560
1,2,3 5,6
Powered by FlippingBook