Electrical and Electronic Institute - page 3

3
ฉบั
บที
258 เดื
อน เมษายน 2560
จั
บตาเวี
ยดนาม เครื่
องจั
กรทางเศรษฐกิ
จสำคั
ญของเอเชี
การเกษตร และเขตอุ
ตสาหกรรม ซึ
งจั
งหวั
ดบ
าเหรี
ยะ-หวุ
งเต
า จั
งหวั
ด
งนาย และจั
งหวั
ดบิ
นห
เยื
อง ซึ
งเป
นจั
งหวั
ดในเขตกงสุ
ลของสถาน
กงสุ
ลใหญ
เป
นจั
งหวั
ดที่
มี
การลงทุ
นไทยมากที่
สุ
ด 3 อั
นดั
บแรก
นอกจากนี
จากการที
SCG Vietnam จะมี
การลงทุ
นเพิ
มเติ
มในป
2560 ก็
จะทำให
อั
นดั
บการลงทุ
นของไทยในเวี
ยดนามขยั
บตั
วสู
งขึ้
ความสำเร็
จทางเศรษฐกิ
จของเวี
ยดนาม ย
อมทำให
เกิ
ดการเปรี
ยบเที
ยบ
กั
บพั
ฒนาการทางเศรษฐกิ
จของไทย เนื
องจากมี
ที
ตั
งและจำนวนประชากร
ใกล
เคี
ยงกั
น ตลอดจนเป
นประเทศที
มี
บทบาททางการเมื
องและเศรษฐกิ
ของภู
มิ
ภาค และอาจส
งต
อการลงทุ
นจากต
างชาติ
บางส
วนที
ย
ายฐาน
การผลิ
ตมาที
เวี
ยดนาม แต
ไทยก็
ยั
งมี
ข
อได
เปรี
ยบในด
านฝ
มื
อแรงงาน
และระบบโลจิ
สติ
กส
ตลอดจนโครงสร
างพื
นฐานที
พั
ฒนามาอย
างต
อเนื
อง
กงสุ
ลใหญ
ณ นครโฮจิ
มิ
นห
แสดงความเห็
นว
าการเติ
บโตของเวี
ยดนาม
ในภาพรวมเป
นสิ
งที
ดี
กั
บไทย ป
จจุ
บั
นรั
ฐบาลส
งเสริ
ม Eastern Economic
Corridor – EEC ซึ่
งใช
ประโยชน
จากการเติ
บโตของอนุ
ภู
มิ
ภาคดึ
งดู
ดการ
ลงทุ
นจากต
างประเทศ ด
วยเหตุ
ผลด
านที
ตั
งและระบบการขนส
งที
ดี
ของไทย
นอกจากนี
การที
เศรษฐกิ
จเวี
ยดนามเติ
บโตส
งผลให
รายได
ของประชากร
เวี
ยดนามเพิ
มมากขึ
น เฉลี
ยเพิ
มขึ
น10% ในช
วง 10 ป
ที
ผ
านมา ซึ
งหมายถึ
เอกชนไทยมี
ตลาดขนาด 90 ล
านคน สำหรั
บสิ
นค
าอุ
ปโภค บริ
โภคของไทย
ที่
เป
นที่
นิ
ยมและมี
ภาพลั
กษณ
ที่
ดี
ในเวี
ยดนาม
สุ
ดท
ายมองว
าเวี
ยดนามกำลั
งเป
นที
สนใจของเอกชนไทย จึ
งเป
นช
อง
ทางในการชวนเชื
อเกี
ยวกั
บการอำนวยความสะดวกทางธุ
รกิ
จ ซึ
งสถาน
กงสุ
ลใหญ
ฯ และสำนั
กงานส
งเสริ
มการค
าในต
างประเทศ นครโฮจิ
มิ
นห
เริ
มได
รั
บการร
องเรี
ยนจากภาคเอกชนไทยรายย
อยเกี
ยวกั
บพฤติ
กรรม
ของบริ
ษั
ทที
ปรึ
กษาในการทำธุ
รกิ
จในเวี
ยดนามที
มั
กแอบอ
างบุ
คคล
องค
กร หน
วยงาน แต
ไม
สามารถดำเนิ
นการให
ได
ตามที
ตกลงกั
น ภาค
เอกชนไทยจึ
งควรใช
ความระมั
ดระวั
งในการเลื
อกใช
บริ
ษั
ทที
ปรึ
กษาที
มี
ความน
าเชื
อถื
อ มี
ประสบการณ
การทำงานที
ยาวนาน มี
ผลงานเป
นรู
ปธรรม
และควรมี
การทำสั
ญญาระหว
างกั
นให
ชั
ดเจนเพื
อประโยชน
ในการฟ
องร
อง
เรี
ยกค
าเสี
ยหายหากจำเป
ที
มา : หนั
งสื
อพิ
มพ
ฐานเศรษฐกิ
จ ป
ที
37 ฉบั
บที
3,252
วั
นที
13 - 15 เมษายน พ.ศ. 2560
1,2 4,5,6
Powered by FlippingBook