Electrical and Electronic Institute - page 2

2
ฉบั
บที
258 เดื
อน เมษายน 2560
การผลิ
ตต่
ำ แรงงานมี
จำนวนมาก (50% ของประชากรเวี
ยดนามอยู
ใน
วั
ยทำงาน) และสิ
ทธิ
ประโยชน
ที
ได
จากการทำ FTAs และการรวมกลุ
ทางเศรษฐกิ
จต
างๆ แล
ว เวี
ยดนามยั
งมี
มาตรการส
งเสริ
มการลงทุ
นจาก
ต
างชาติ
โดยส
วนใหญ
เป
นมาตรการด
านภาษี
เช
น การยกเว
นภาษี
นำเข
วั
ตถุ
ดิ
บในกรณี
ที
ผลิ
ตสิ
นค
าเพื
อส
งออกในเวลาไม
เกิ
น 270 วั
น นั
บจาก
วั
นนำเข
า การให
สิ
ทธิ
การส
งผลกำไรกลั
บประเทศโดยไม
เสี
ย withholding
tax การคิ
ดอั
ตราภาษี
เงิ
นได
นิ
ติ
บุ
คคลต
างชาติ
ในอั
ตราเดี
ยวกั
นกั
บนิ
ติ
บุ
คคล
เวี
ยดนามสำหรั
บธุ
รกิ
จทั่
วไป และสิ
ทธิ
ประโยชน
อื่
นๆ หากมี
การลงทุ
นใน
เขตเศรษฐกิ
จพิ
เศษ เป
นต
มี
อะไรคล
ายกั
นไทย
อุ
รี
รั
ชต
มองว
าทั
งไทยและเวี
ยดนามมี
ความคล
ายกั
นหลายด
าน เช
ถ
ามองในแง
นโยบายทางเศรษฐกิ
จ ทั
ง 2 ประเทศมี
แนวทางการพั
ฒนา
ที
ใกล
เคี
ยงกั
น ทั
ง Thailand 4.0 ของไทยและนโยบาย Industrial
Revolution ของเวี
ยดนาม ตลอดจนการสนั
บสนุ
นวิ
สาหกิ
จขนาดกลาง
และขนาดย
อม ซึ
งสถานกงสุ
ลใหญ
ฯ เห็
นว
าจะเป
นโอกาสที
ภาคเอกชน
ของ 2 ฝ
ายจะร
วมมื
อกั
นได
โดยตั
งแต
เวี
ยดนามปฏิ
รู
ปเศรษฐกิ
จครั
ประวั
ติ
ศาสตร
ของเวี
ยดนามเกิ
ดขึ
นเมื
อป
2529 โดยใช
ชื
อเรี
ยกว
า ดอย-
เหม
ย (DoiMoi) เอกชนไทยนั
บเป
นกลุ
มแรกๆ ที่
เข
าไปลงทุ
นในเวี
ยดนาม
ในป
2559 ไทยเป
นนั
กลงทุ
นต
างชาติ
อั
นดั
บ 10 ในเวี
ยดนาม มี
จำนวน
โครงการลงทุ
นทั
งสิ
น 446 โครงการ มู
ลค
าการลงทุ
น 7.805 พั
นล
าน
ดอลลาร
สหรั
ฐฯ โดยมากลงทุ
นในอุ
ตสาหกรรมการแปรรู
ปและการผลิ
จั
บตาเวี
ยดนาม เครื่
องจั
กรทางเศรษฐกิ
จสำคั
ญของเอเชี
ปฏิ
เสธไม
ได
ว
าในช
วง 5-10 ป
ที
ผ
านมาเวี
ยดนามเป
นประเทศคู
แข
ที
น
าจั
บตามองมากที
สุ
ดในอาเซี
ยน เพี
ยงไม
กี
ป
เวี
ยดนามสามารถดึ
งทุ
เอฟดี
ไอหรื
อทุ
นทางตรงจากต
างประเทศ เข
าไปป
กฐานในประเทศได
จำนวนมาก เรี
ยกว
าเติ
บโตอย
างก
าวกระโดด ทุ
นทั
วโลกต
างดาหน
าเข
าไป
ชิ
งความได
เปรี
ยบในการปู
ฐานตลาดและฐานการลงทุ
น โดยเวี
ยดนามใช
ความเหนื
อกว
าหลายเรื
องดึ
งดู
ดทุ
นทั
วโลกเข
าประเทศ "ฐานเศรษฐกิ
จ"
สั
มภาษณ
พิ
เศษ อุ
รี
รั
ชต
รั
ตนพฤกษ
กงสุ
ลใหญ
ณ นครโฮจิ
มิ
นห
ถึ
งการ
เติ
บโตในเวี
ยดนามที่
ประเทศไทยจะมองข
ามไม
ได
นั
บจากนี้
ไป
ภาพรวมศก. เวี
ยดนาม
กงสุ
ลใหญ
ณ นครโฮจิ
มิ
นห
ฉายภาพเวี
ยดนามว
า เป
นประเทศที
มี
อั
ตราการเติ
บโตทางเศรษฐกิ
จเฉลี
ย ประมาณ 6.4% ตั
งแต
ป
2543-2559
ซึ
งนั
บว
าเป
นเศรษฐกิ
จที
มี
อั
ตราการขยายตั
วอย
างต
อเนื
องมากที
สุ
ดแห
งหนึ
ของโลก โดยในป
2559 มี
การเติ
บโตที
6.21% ขณะที
สถาบั
นการเงิ
ชั้
นนำระหว
างประเทศ คาดการณ
ว
า ในป
2560 จากสถานการณ
การค
โลกที
มี
แนวโน
มที
ดี
ขึ
น ประกอบกั
บป
ญหาภาคเกษตรที
ส
งผลกระทบ
ต
อมู
ลค
าการส
งออกของเวี
ยดนามในป
2559 น
าจะมี
พั
ฒนาการเชิ
งบวก
ส
งผลให
ในป
2560 เศรษฐกิ
จเวี
ยดนามจะเติ
บโตได
ถึ
ง 6.5% และจะคง
สถานะเป
นเครื่
องจั
กรทางเศรษฐกิ
จที
สำคั
ญแห
งหนึ่
งของเอเชี
ยต
อไป
เครื่
องมื
อดึ
งการลงทุ
ทั
งนี
ป
จจุ
บั
นเวี
ยดนามมี
นโยบายดึ
งดู
ดการลงทุ
นโดยตรงจากต
าง
ประเทศ ซึ
งนอกจากป
จจั
ยเอื
อทางด
านเสถี
ยรภาพทางการเมื
อง ต
นทุ
1 3,4,5,6
Powered by FlippingBook