สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | Electrical and Electronics Institute 


วันที่จอง :  เวลา : 
รายละเอียดหลักสูตร : ข้อมูลที่ต้องการ
Budget Code : *
ชื่อหลักสูตร : *  
วันแรกที่อบรม : * 
ราคา :  บาท
หมายเหตุ : ราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้เข้าอบรม : *โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เป็นภาษาไทยเพื่อความถูกต้องในการออกวุฒิบัตร ยกเว้นหลักสูตร จป. ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้
ชื่อ-นามสกุล*
(ชื่อ นามสกุล)
ตำแหน่ง* โทรศัพท์
(02-280-7272 ต่อ 606)
โทรศัพท์มือถือ*
(086-374-3124)
E-mail*
(punnatda@thaieei.com)
1.
2.
3.
4.
5.
ข้อมูลผู้จองอบรม :
ชื่อผู้เเจ้ง : *
ตำแหน่ง : *
E-mail : * [โปรดระบุ E-mail ที่ใช้อยู่เป็นประจำ]
ในกรณีฉุกเฉินให้ติดต่อกลับ : * เบอร์มือถือ :  * ห้ามใส่เครื่องหมาย (-)
ท่านทราบหัวข้อหลักสูตรจาก : *
สถานที่ติดต่อ :
ชื่อองค์กร (ภาษาไทย เท่านั้น) : [ กรณีสมัครส่วนตัว คลิกช่องนี้]
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีขององค์กร :
ลำดับสาขา :
ประเภทธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์ :
ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
Website :
ประเภทการเดินทาง :
เงื่อนไขการลงทะเบียน :
*เงื่อนไขการชำระค่าลงทะเบียน : ชำระค่าลงทะเบียนหลังจากได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น** 
*แถบสีแดงหมายถึงต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | Electrical and Electronics Institute
6th Floor, Department of Industrial Works Building, 57 Phrasumen Road (Banglumphu) Phranakorn Bangkok 10200 Thailand