เลือกภาษา :
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ EEI บริการ โปรโมชั่น สมาชิก ติดต่อเรา สมัครงาน
หน้าแรก บริการ ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน บริการพิเศษ งานเอกสาร
บริการพิเศษ
 
  บริการอำนวยความสะดวกงานเอกสาร
  ทดสอบผลิตภัณฑ์
  สอบเทียบเครื่องมือวัด
 

ตรวจคุณภาพโรงงาน

  บริการพิเศษ
  Customer Service
  Bill Payment
  รับ-ส่งตัวอย่าง
  บริการอำนวยความสะดวกงานเอกสาร
  โปรโมชั่น
  ดาวน์โหลด
  แบบสอบถาม
  คำถามที่พบบ่อย
  ติดต่อเรา
     
 

บริการอำนวยความสะดวกงานเอกสาร
สำหรับการขอการขึ้นทะเบียน / การขอการรับรองผลิตภัณฑ์ / ขอใบอนุญาต
สถาบันไฟฟ้าฯ เปิดให้บริการอำนวยความสะดวกงานเอกสารสำหรับการขอขึ้นทะเบียน / การขอการรับรองผลิตภัณฑ์ /การขอใบอนุญาต โดยมีขอบเขตการให้บริการดังนี้

  • ให้คำแนะนำและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการถึงกระบวนการ และลำดับขั้นตอน การขอขึ้นทะเบียน /การขอการรับรองผลิตภัณฑ์ /การขอใบอนุญาต
  • ให้คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสาร และการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  • ให้คำแนะนำในการเตรียมข้อมูลของผลิตภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นตัวแทนสำหรับการส่งผลิตภัณฑ์ทดสอบ
  • ให้คำแนะนำถึงกระบวนการและวิธีนำเข้าผลิตภัณฑ์ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
  • ให้คำแนะนำสำหรับการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้สำหรับประสานงานกับห้องทดสอบเพื่อส่งทดสอบผลิตภัณฑ์
  • ให้คำแนะนำสำหรับการเตรียมข้อมูลของโรงงานเพื่อใช้สำหรับประสานงานกับหน่วยตรวจสอบการทำ ให้ดำเนินการตรวจโรงงาน ณ.โรงงานที่ทำผลิตภัณฑ์
  • ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการประสานงานกับห้องปฏิบัติการทดสอบ
  • ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการประสานงานกับหน่วยตรวจ
  • ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการยื่นขอการขึ้นทะเบียน /การขอการรับรองผลิตภัณฑ์ / การขอใบอนุญาต

*** สถาบันฯ อาจไม่ได้ดำเนินการทุกหัวข้อตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของผู้ให้การขึ้นทะเบียน / การขอการรับรองผลิตภัณฑ์ / การขอใบอนุญาต
ขอบข่ายการให้บริการ และค่าบริการตามข้อกำหนด

Image result for สมอ.

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
: 35,000 บาท


การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(NBTC): 35,000 บาท
Image result for egat no.5

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  : 20,000 บาท


บริการ ”ขออนุญาตเครื่องมือแพทย์ ของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ราคา 35,000 บาท”

   
*** โดยการให้บริการด้านงานเอกสารไม่ถือเป็นการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์จะผ่านการทดสอบ ผ่านการตรวจโรงงาน หรือได้รับการรับรอง และไม่มีผลต่อการให้ลำดับการให้บริการทดสอบ การให้บริการตรวจโรงงาน และระยะเวลาการได้รับการรับรอง
ติดต่อ คุณวิภาดา  ไชยเชาวน์ โทรศัพท์: 0 2709 4860-8  เบอร์ต่อ 5107 มือถือ: 08 2090 3000 อีเมล: wipada_c@thaieei.com
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับ EEI | บริการ | โปรโมชั่น | สมาชิก | ติดต่อเรา | สมัครงาน | โครงสร้างเว็บไซต์ |
บริการของเรา
ศูนย์ปฎิบัติการและมาตรฐาน
ศูนย์บริการธุรกรรม
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การทดสอบและตรวจโรงงาน
การขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้า
การอบรมและสัมมนา
 
 
 
 
 
Copyright © 2013 Electrical and Electronics Institute. All Right Reserved
6th Floor, Department of Industrial Works Building, 57 Phrasumen Road (Banglumphu) Phranakorn Bangkok 10200 Thailand
Tel : (66) 02-280-7272 | Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273