เลือกภาษา :
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ EEI บริการ โปรโมชั่น สมาชิก ติดต่อเรา สมัครงาน
หน้าแรก INSIDE EEI
INSIDE EEI
 
ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา "หลักสูตร  Basic Electronics "
  วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
2. สามารถอ่านค่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
3. เพื่อให้ทราบถึงวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
4. สามารถใช้มิเตอร์วัดค่าเช่น แรงดัน, กระแส, ความต้านทาน
5. มีความรู้เรื่องการจัดการและควบคุม ESD (Electro Static Discharge)
6. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
สถานที่จัดงาน:
วันที่ 21,28 กันยายน 2562 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (บางลำพู) ชั้น 6 ห้องประชุม 1
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
: แผนกฝึกอบรมและจัดการความรู้ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 02-280-7272 ต่อ 8314 (พรรณณัฐดา), 8312 (พัชราภรณ์), 8313(ณิชนา), 8315 (ศุภนันท์),8311 (พรทิพย์)
โทรสาร 02-280-7273 Facebook : Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Website www.thaieei.com
E-mail : punnatda@thaieei.com, patcharaporn@thaieei.com, nitchana@thaiee.com, pornthip@thaieei.com
 
ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา "หลักสูตร Surface Mount Technology (SMT)"
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรนอกเหนือจากการลงทุนเครื่องมือ เครื่องจักรในงาน SMT แล้วแต่ยังต้องพิจารณาในการลงทุนด้านความรู้ SMT ให้กับวิศวกรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อสร้าง ความได้เปรียบคู่แข่งและตอบสนองความพึงพอใจต่อลูกค้า
สถานที่จัดงาน:
17, 24 สิงหาคม, 7, 14 กันยายน 2562 (หลักสูตร 4 วัน) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (บางล าพู) ชั้น 6 ห้องประชุม 1
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
: แผนกฝึกอบรมและจัดการความรู้ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 02-280-7272 8314 (พรรณณัฐดา), 8312 (พัชราภรณ์), 8313(ณิชนา), 8315 (ศุภนันท์),8311 (พรทิพย์)
โทรสาร 02-280-7273 Facebook : Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Website www.thaieei.com
E-mail : punnatda@thaieei.com, patcharaporn@thaieei.com, nitchana@thaiee.com, pornthip@thaieei.com
 
การสัมมนาใน 2 หัวข้อที่จะทำให้องค์กรของคุณก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการผลิต และด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้งาน NEPCON THAILAND 2019 ประเทศไทย 4.0”
  ทรัพยากรบุคคลถือเป็นหัวใจสำคัญต่อองค์กรไม่ว่า องค์กรหรือบริบททางสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร มาร่วมกันหาคำตอบ!! และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิตอลที่มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง พร้อมทั้งมุมมอง ของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอนาคต
สถานที่จัดงาน:
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง MR 224 ไบเทค บางนา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
: แผนกฝึกอบรมและจัดการความรู้ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 02-280-7272 ต่อ 606 (พรรณณัฐดา), 504 (พัชราภรณ์), 608(ณิชนา), 505 (พรทิพย์)
โทรสาร 02-280-7273 Facebook : Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Website www.thaieei.com
E-mail : punnatda@thaieei.com, patcharaporn@thaieei.com, nitchana@thaiee.com, pornthip@thaieei.com
 
ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา “คิดให้แกร่ง แรงให้ไกล SMEs ไทยสู่สากล” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level)
 

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา “คิดให้แกร่ง แรงให้ไกล SMEs ไทยสู่สากล” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level)
สถานที่จัดงาน:
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องเมแฟร์ บอลรูม A ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
: แผนกพัฒนาเทคนิคและเครือข่ายอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 02-280-7272 ต่อ กิติมา (601) มือถือ 097-165-4919, อนุศักดิ์ (609), ปัญญา (602) Website www.thaieei.com
Email : Kitimah@thaieei.com หรือ Anusak@thaieei.com

 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา เศรษฐกิจ “ประเทศไทย 4.0”
  "อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ของไทย มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมการวางรากฐานทาง เศรษฐกจิเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกจิ ไปสู่แนวทางโมเดลพัฒนาเศรษฐกจิ “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาล
สถานที่จัดงาน:
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30-16.00 น. โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
: แผนกฝึกอบรมและจัดการความรู้ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 02-280-7272 ต่อ 606 (พรรณณัฐดา), 504 (พัชราภรณ์), 608(ณิชนา), 505 (พรทิพย์)
โทรสาร 02-280-7273 Facebook : Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Website www.thaieei.com
E-mail : punnatda@thaieei.com, patcharaporn@thaieei.com, nitchana@thaiee.com, pornthip@thaieei.com
 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา ฟรี !! HRD 4.0 (ทิศทางการพัฒนาคนในยุค 4.0) และ Leadership 4.0
  HRD 4.0 (ทิศทางการพัฒนาคนในยุค 4.0) ก้าวทันการพัฒนาคนในยุค 4.0 โดยพบกับหัวข้อ ดังนี้
1. ทิศทางการพัฒนาคนในยุค 4.0
2. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคนในยุค 4.0
สถานที่จัดงาน:
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30-11.30 น. ห้อง MR 223 ไบเทค บางนา
Leadership 4.0 รับมือ “Disruptive Technology" ด้วยการพัฒนาผู้น าในระดับ ผู้บังคับบัญชาในองค์กร โดยพบกับหัวข้อ ดังนี้
1. Disruptive Technology กับการปรับตัวขององค์กร
2. ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา ส าหรับยุคการเปลี่ยนแปลง
3. บทบาท ผู้น า ในการ Change เพื่อรับมือกับยุค 4.0
4. ทักษะการบริหารคนของผู้น ายุคใหม่
สถานที่จัดงาน:
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ห้อง MR 223 ไบเทค บางนา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
: แผนกฝึกอบรมและจัดการความรู้ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 02-280-7272 ต่อ 606 (พรรณณัฐดา), 504 (พัชราภรณ์), 608(ณิชนา), 505 (พรทิพย์)
โทรสาร 02-280-7273 Facebook : Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Website www.thaieei.com
E-mail : punnatda@thaieei.com, patcharaporn@thaieei.com, nitchana@thaiee.com, pornthip@thaieei.com
 
“เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี หัวข้อ Smart HR VS Coaching 4.0”
  โดยวิทยากรและที่ปรึกษาสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสื่อสาร และ การโค้ช ประสบการณ์กว่า 20 ปี
สถานที่จัดงาน:
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00-19.00 น. อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 (ส่วน Manufacture-Inno SHIFT) อิมแพ็ค เมืองทองธานี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
: แผนกฝึกอบรมและจัดการความรู้ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 02-280-7272 ต่อ 606 (พรรณณัฐดา), 504 (พัชราภรณ์), 608(ณิชนา), 505 (พรทิพย์)
โทรสาร 02-280-7273 Facebook : Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Website www.thaieei.com
E-mail : punnatda@thaieei.com, patcharaporn@thaieei.com, nitchana@thaiee.com, pornthip@thaieei.com
 
“ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมา หลักสูตร Train the Trainer : สู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพในยุค 4.0”
  หลักสูตรที่ตอบโจทย์ทั้งทางด้านการเป็นวิทยากรมืออาชีพ รวมถึงการสร้างผลงานของตนลง Social Media ทันโลก ยุคดิจิตอล ด้วยทักษะการสื่อสาร สาหรับวิทยากร MEDIA – COMMUNICACTION - BRANDING
สถานที่จัดงาน:
วันที่ 4, 12, 21-22, 29 กันยายน 2561 (หลักสูตร 5 วัน) เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (บางลาพู)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
: แผนกฝึกอบรมและจัดการความรู้ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 02-280-7272 ต่อ 606 (พรรณณัฐดา), 504 (พัชราภรณ์), 608(ณิชนา), 505 (พรทิพย์)
โทรสาร 02-280-7273 Facebook : Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Website www.thaieei.com
E-mail : punnatda@thaieei.com, patcharaporn@thaieei.com, nitchana@thaiee.com, pornthip@thaieei.com
 
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับวิทยากร
  ฟรี! การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับวิทยากร ในโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2562
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรภายในองค์กรให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ทั้งทางด้าน Soft Skill หรือด้าน Productivity
เพื่อต่อยอดให้กับบุคคลากรในสถานประกอบการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  1. รายละเอียดโครงการและใบสมัคร T1 Train the Trainer : Basic Productivity (10 วัน)
  2. รายละเอียดโครงการและใบสมัคร T2 Train the Trainer : Advance Productivity (10 วัน) t
  3. รายละเอียดโครงการและใบสมัคร T3 Train the Trainer : Human Resource Development 4.0 (HRD 4.0) (10 วัน)
  4. รายละเอียดโครงการและใบสมัคร T4 Train the Trainer : Human Resource Management 4.0 (HRM 4.0) (10 วัน)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
: แผนกฝึกอบรมและจัดการความรู้ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 02-280-7272 ต่อ 606 (พรรณณัฐดา), 504 (พัชราภรณ์), 608(ณิชนา), 505 (พรทิพย์)
โทรสาร 02-280-7273 Facebook : Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Website www.thaieei.com
E-mail : punnatda@thaieei.com, patcharaporn@thaieei.com, nitchana@thaiee.com, pornthip@thaieei.com
 
“ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมา หลักสูตร Surface Mount Technology (SMT)”
  Surface Mount Technology (SMT)
สถานที่จัดงาน:
18,25 สิงหาคม, 8,15 กันยายน 2561 (หลักสูตร 4 วัน) เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (บางลาพู)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
: แผนกฝึกอบรมและจัดการความรู้ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 02-280-7272 ต่อ 606 (พรรณณัฐดา), 504 (พัชราภรณ์), 608(ณิชนา), 505 (พรทิพย์)
โทรสาร 02-280-7273 Facebook : Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Website www.thaieei.com
E-mail : punnatda@thaieei.com, patcharaporn@thaieei.com, nitchana@thaiee.com, pornthip@thaieei.com
 
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับวิทยากร
  ฟรี! การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับวิทยากร ในโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2561
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรภายในองค์กรให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ทั้งทางด้าน Soft Skill หรือด้าน Productivity
เพื่อต่อยอดให้กับบุคคลากรในสถานประกอบการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  1. รายละเอียดโครงการและใบสมัคร Train the Trainer : Human Resource Development
  2. รายละเอียดโครงการและใบสมัคร Train the Trainer : Human Resource Management
  3. รายละเอียดโครงการและใบสมัคร Train the Trainer : Basic Productivity
  4. รายละเอียดโครงการและใบสมัคร Train the Trainer : Advance Productivity
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
: แผนกฝึกอบรมและจัดการความรู้ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 02-280-7272 ต่อ 606 (พรรณณัฐดา), 504 (พัชราภรณ์), 608(ณิชนา), 505 (พรทิพย์)
โทรสาร 02-280-7273 Facebook : Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Website www.thaieei.com
E-mail : punnatda@thaieei.com, patcharaporn@thaieei.com, nitchana@thaiee.com, pornthip@thaieei.com
 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา หลักสูตร Basic Electronics
  รับสมัครจานวนจากัด เพียง 15 ท่าน เท่านั้น ปิดรับสมัครทันทีเมื่อเต็มจานวน
สถานที่จัดงาน:
28 ตุลาคม, 4 พฤศจิกายน 2560 (หลักสูตร 2 วัน) ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (บางลำพู) ชั้น 6 ห้องประชุม 1
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
: แผนกฝึกอบรมและจัดการความรู้ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 02-280-7272 ต่อ 606 (พรรณณัฐดา), 504 (พัชราภรณ์), 608(ณิชนา), 505 (พรทิพย์)
โทรสาร 02-280-7273 Facebook : Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Website www.thaieei.com
E-mail : punnatda@thaieei.com, patcharaporn@thaieei.com, nitchana@thaiee.com, pornthip@thaieei.com
 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา "พลิกแนวคิดสู่ธุรกิจ 4.0
  สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ร่วมกับ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จัดเสวนาในหัวข้อ "พลิกแนวคิด สู่ธุรกิจ 4.0" เพื่อเพิ่มโอกาสใหม่ๆสำหรับนักธุรกิจยุคดิจิตอลโดยเฉพาะ ในวันที่ 7  กันยายน 2560  เวลา  13.00-16.00 น. ณ ห้อง Amber  1-2  ไบเทค บางนา  โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
: โทร. 086-374-2522, 081-354-7330  หรือแจ้งผ่านอีเมลล์ ftieeaic@gmail.com  ช่องทางไลน์ ห้องกลุ่มEETIC-FTI ได้ค่ะ  (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)  สมัครด่วนรับเพียง 200 ท่านเท่านั้น
 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่กลยุทธ์การตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV
  ตามที่ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้รับมอบหมายจากกรมการค้าต่างประเทศให้ดำเนินโครงการศึกษาตลาด ออกแบบพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน สินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้าน (Home Appliance) ภายใต้แนวคิด “ASEAN Affordable Living” นั้น บัดนี้ สถาบันฯได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้จัดงานสัมมนาในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้านได้นำความรู้ที่ได้จากการสัมมนาไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตน ในการเปิดตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV ต่อไป โดยงานสัมมนานี้กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องเซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
: 02-2807272 ต่อ คุณพิไลพร (507) หรือ อีเมล์ pilaiporn@thaieei.com
 
ประกาศ การจัดซื้อเครื่องตรวจรั่วสารทำความเย็น HFC-32
  ส่วนอนุรักษ์โอโซน สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีความประสงค์ จะจัดซื้อเครื่องตรวจรั่วสารทำความเย็น HFC-32 กำหนดยื่อนเอกสารภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 16.30 น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
:
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 ห้อง 512 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลลข 02-202-4228
 
ขอเชิญร่วมฟังสัมมนา ฟรี! งาน Thailand Industry Expo 2017 - EEI Forum
  สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการและจัดสัมมนา EEI Forum ภายใต้งาน Thailand Industry Expo 2017  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 30 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3  อิมแพค เมืองทองธานี จำนวน 5 หัวข้อ
1.ใช้ประโยชน์จาก AHEEERR อย่างไร เพื่อนำสินค้าเข้าสู่ตลาด AEC
2.มาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้
3.จะดีแค่ไหน เมื่อเตาย่าง เตาปิ้งขนมปัง เตาบาร์บึคิว จะเป็นมาตรฐานบังคับ (มอก.1641-2552)
4.HRD 4.0
5.Factory for the Future 4.0
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
:
หัวข้อ 1-3 โทรศัพท์ 081-4457260 คุณพรรณอร
p หัวข้อ 4-5 โทรศัพท์ 02-280-7272 ต่อ 505 คุณพรทิพย์
 
โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมเรียนรู้การจัดตั้งองค์การธุรกิจการบริหารจัดการธุรกิจยุคศตวรรษที่ 21 (อุตสาหกรรม 4.0)
  สำหรับผู้ที่สนใจเริ่มต้นสร้างธุรกิจใหม่หรือต้องการพัฒนาขยายธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในกลุ่มธุรกิจ
- อุตสาหกรรม Smart Electronic & Digital
- อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics)
- อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
- อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
- อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอุตสาหกรรมอื่นๆที่มีศักยภาพในอนาคต
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
: แผนกฝึกอบรมและจัดการความรู้ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 02-280-7272 ต่อ 606 (พรรณณัฐดา), 504 (พัชราภรณ์), 608(ณิชนา), 505 (พรทิพย์)
โทรสาร 02-280-7273 Facebook : Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Website www.thaieei.com
E-mail : punnatda@thaieei.com, patcharaporn@thaieei.com, nitchana@thaiee.com, pornthip@thaieei.com
 
 
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับ EEI | บริการ | โปรโมชั่น | สมาชิก | ติดต่อเรา | สมัครงาน | โครงสร้างเว็บไซต์ |
บริการของเรา
ศูนย์ปฎิบัติการและมาตรฐาน
ศูนย์บริการธุรกรรม
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การทดสอบและตรวจโรงงาน
การขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้า
การอบรมและสัมมนา
 
 
 
 
 
Copyright © 2013 Electrical and Electronics Institute. All Right Reserved
6th Floor, Department of Industrial Works Building, 57 Phrasumen Road (Banglumphu) Phranakorn Bangkok 10200 Thailand
Tel : (66) 02-280-7272 | Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273