เลือกภาษา :
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ EEI บริการ โปรโมชั่น สมาชิก ติดต่อเรา สมัครงาน
หน้าแรก เกี่ยวกับ EEI รู้จักสถาบัน
เกี่ยวกับ EEI
 
  ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน
  รู้จักสถาบัน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  ศูนย์ปฎิบัติการและมาตรฐาน
     
 
 
 
ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน
1998 ก่อตั้งสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1999 ก่อตั้งศูนย์ทดสอบ นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ซอย 8 )
  ห้องปฏิบัติการทดสอบ EMC ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
2000 ได้รับการแต่งแต่งให้เป็นตัวแทนตรวจโรงงาน ตามข้อกำหนด VDE (German) และ JET (Japan)
2001 ได้รับการรับรอง ห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC Guide 25 จากสมอ. (TLAS)
2003 ได้การรับรองหน่วยตรวจ ISO/IEC 17020 จาก NAC เป็นรายแรกของประเทศไทย
2005 ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 จาก TLAS
2006 ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็น DESIGNATED CONFORMITY ASSESSMENT BODIES ในข้อตกลง
  ร่วม ASEAN EE MRA และเริ่มให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดและทดสอบ
2007 ได้รับการรับรองในฐานะ CBTL ในระบบ IECEE CB Scheme และถือได้ว่าเป็นห้องปฏิบัติการ
  ทดสอบไทยรายแรกที่ได้รับการรับรองในระบบการยอมรับระดับสากล
2008 ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025 จาก TLAS
  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจคุณภาพโรงงานให้กับ สมอ. (มอก.)
  เปิดให้บริการทดสอบด้าน RoHS / ELV
2009 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ให้กับ กสทช.
2010 เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบเสียง และสอบเทียบด้าน Acoustic
  (เสียงและการสั่นสะเทือน)
2012 เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบมอเตอร์ด้านประสิทธิภาพ
  เปิดให้ให้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบ
2013 เปิดให้บริการห้องปฎิบัติการทดสอบ EMC สำหรับยานยนต์และอุปกรณ์ประกอบ
2014 เปิดให้บริการห้องปฎิบัติการทดสอบ UPS ตาม มอก.1291เล่ม 1 2 และ 3
  (การทดสอบทางด้านประสิทธิภาพ ความเข้ากันได้ทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และความปลอดภัย)
2015

เปิดให้บริการห้องปฎิบัติการทดสอบ Solar inverter สำหรับ Solar cell.

  ได้รับการรับรอง  ISO/IEC 17065 สำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ จาก ONSC
 
ระบบคุณภาพ
ได้การรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 จาก สมอ. มากกว่า 449 มาตรฐาน และครอบคลุม
  ผลิตภัณฑ์กว่า 100 ผลิตภัณฑ์
ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025 จากสมอ. ทั้งสิ้น 57 วิธีการ และครอบคลุม 6
  สาขา
ได้รับการรับรอง  ISO/IEC 17020 สำหรับหน่วยตรวจ จาก ONSC เป็นรายแรกของประเทศไทย โดย
  ได้รับการรับรองข้อกำหนด VDE, JET, สมอ. และ EEI
ได้รับการรับรอง  ISO/IEC 17065 สำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ จาก ONSC ทั้งสิ้น 60 มาตรฐาน
 
ความร่วมมือทางวิชาการ
เป็นคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองห้องปฎิบัติการสาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม
เป็นคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบสาขาไฟฟ้า แสง ความถี่ และอุณหภูมิ
เป็นผู้ตรวจประเมินทางวิชาการ จำนวน 10 ท่าน
คณะกรรมการวิชาการรายสาขา จำนวน 7 คณะ
คณะกรรมการวิชาการร่างมาตรฐาน จำนวน 17 คณะ
คณะอนุกรรมการวิชาการร่างมาตรฐาน จำนวน 15 คณะ
คณะอนุกรรมการคุณภาพไฟฟ้า สาขาไฟฟ้า ร่วมกับ วสท.
คณะอนุกรรมการเทคนิค จำนวน 18  คณะ ร่วมกับ ฉลากเขียว
คณะกรรมการกำกับโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซ
  เรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ ในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและทำความเย็น (RAC NAMA)
  และคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอโครงการ RAC NAMA ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผน
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะผู้จัดทำร่างมาตรฐาน จำนวน 7 คณะ ร่วมกับ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
 
 
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับ EEI | บริการ | โปรโมชั่น | สมาชิก | ติดต่อเรา | สมัครงาน | โครงสร้างเว็บไซต์ |
บริการของเรา
ศูนย์ปฎิบัติการและมาตรฐาน
ศูนย์บริการธุรกรรม
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การทดสอบและตรวจโรงงาน
การขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้า
การอบรมและสัมมนา
 
 
 
 
 
Copyright © 2013 Electrical and Electronics Institute. All Right Reserved
6th Floor, Department of Industrial Works Building, 57 Phrasumen Road (Banglumphu) Phranakorn Bangkok 10200 Thailand
Tel : (66) 02-280-7272 | Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273