เลือกภาษา :
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ EEI บริการ โปรโมชั่น สมาชิก ติดต่อเรา สมัครงาน
หน้าแรก บริการ ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน Industries / Market sector
บริการ
 
  ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน
  ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน
  ศูนย์บริการธุรกรรม
  ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม
  ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
  ศูนย์ส่งเสริมการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
     
 
         CE mark เป็นเครื่องหมายที่สหภาพยุโรป (EU) กำหนดขึ้นเพื่อให้แสดงบนสินค้าที่ต้องการวางจำหน่ายในท้องตลาดของสหภาพยุโรป โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวสินค้าอย่างเสรีภายในสหภาพยุโรป
http://www.ce-marking.com/images/ce-marking-logo.gif
        โดยไม่ว่าสินค้าจะนำเข้าหรือผลิตใน EU ต้องมีการออกแบบ การควบคุมกระบวนการผลิต ให้เป็นไปกฎระเบียบ (Directive) ที่ EU กำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ถึงความปลอดภัยในการใช้งาน การประหยัดพลังงาน และลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมสินค้าในหลายๆกลุ่ม เช่น ของเล่นเด็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องจักร อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ก่อสร้าง และลิฟท์ เป็นต้น
ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อแสดงเครื่องหมาย CE mark บนสินค้าเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ EU มีดังต่อไปนี้
  1. ตรวจสอบสินค้าตามกฎระเบียบ ( Directives) : ในปัจจุบันคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) กำหนดกฎระเบียบกว่า 20 ฉบับ เช่น Low voltage device (LVD), Electromagnetic compatibility (EMC), Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)  เป็นต้น ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการต้องประเมินสินค้าของตนเองว่าเข้าข่ายกฎระเบียบใด และมีมาตรฐานอ้างอิงฉบับไหนบ้างที่ต้องใช้ เพื่อประเมินความสอดคล้องตามกฎระเบียบนั้นๆ ทั้งนี้มาตรฐานที่ใช้ประเมินสินค้าควรอ้างถึง EN standard เป็นหลัก ยกเว้นในกรณีที่ไม่มี EN ให้อ้างอิงก็สามารถใช้มาตรฐาน ISO หรือ IEC หรือมาตรฐานระดับประเทศ เช่น UL JIS ในการประเมินสินค้าได้ตามความเหมาะสม ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบข้อมูลกฎระเบียบของ EU ได้ที่ http://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp
  2. การทดสอบสินค้า : เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนด ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบและรับรองคุณภาพของสินค้าตามมาตรฐานการทดสอบที่เกี่ยวข้องตามกฎระเบียบในแต่ละด้าน เช่น ความปลอดภัย (LVD) ความเข้ากันได้ทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) หรือ สารต้องห้าม (RoHS) เป็นต้น โดยสินค้าที่มีความเสี่ยงต่ำผู้ประกอบการสามารถทดสอบและรับรองตนเองได้ แต่สำหรับสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงต้องได้รับการทดสอบ และรับรองจาก Notified body (NB) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมาธิการยุโรปเป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น 
  3. จัดทำแฟ้มข้อมูลเทคนิค (Technical file) : ผู้ประกอบการต้องจัดทำแฟ้มข้อมูลเทคนิค เพื่อเป็นหลักฐานแสดงต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่คณะกรรมาธิการยุโรปได้แต่งตั้งไว้ในกรณีที่มีการเรียกข้อมูล และเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ    (Directives) แต่ละฉบับ ทั้งนี้แฟ้มข้อมูลเทคนิคจะประกอบไปด้วยรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ของผู้ประกอบการ คุณลักษณะทั่วไปและทางเทคนิคของสินค้า ขั้นตอนการออกแบบ กระบวนการผลิต มาตรฐานที่ใช้อ้างอิงในการทดสอบ และคู่มือการใช้งาน เป็นต้น
  4. ใบรับรองตนเอง (Declaration of Conformity) : ผู้ประกอบการ หรือตัวแทนของผู้ประกอบการใน EU ต้องจัดทำใบรับรองตนเอง (Declaration of Conformity) ตามรูปแบบที่กฎระเบียบ ( Directives) ที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นๆกำหนด โดยมีรายละเอียดคือ ชื่อ ที่อยู่ของผู้ประกอบการหรือตัวแทนใน EU ลักษณะของสินค้า การอ้างถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ วันที่จัดทำใบรับรองตนเอง และลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
  5. การแสดงเครื่องหมาย CE (CE marking) : เมื่อผู้ประกอบการได้ดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนดังข้างต้น ก็ดำเนินการแสดงเครื่องหมาย CE บนสินค้าและ/หรือ บรรจุภัณฑ์ให้มีความคงทนถาวร มีมิติเป็นไปตามที่กำหนด สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ก่อนวางจำหน่ายในท้องตลาดของสหภาพยุโรป
สำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสินค้าให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ EU สามารถ e-mail มาได้ที่ marketing@thaieei.com
 
 
 
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับ EEI | บริการ | โปรโมชั่น | สมาชิก | ติดต่อเรา | สมัครงาน | โครงสร้างเว็บไซต์ |
บริการของเรา
ศูนย์ปฎิบัติการและมาตรฐาน
ศูนย์บริการธุรกรรม
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การทดสอบและตรวจโรงงาน
การขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้า
การอบรมและสัมมนา
 
 
 
 
 
Copyright © 2013 Electrical and Electronics Institute. All Right Reserved
6th Floor, Department of Industrial Works Building, 57 Phrasumen Road (Banglumphu) Phranakorn Bangkok 10200 Thailand
Tel : (66) 02-280-7272 | Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273