เลือกภาษา :
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ EEI บริการ โปรโมชั่น สมาชิก ติดต่อเรา สมัครงาน
หน้าแรก บริการ ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน Industries / Market sector
บริการ
 
  ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน
  ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน
  ศูนย์บริการธุรกรรม
  ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม
  ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
  ศูนย์ส่งเสริมการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
     
 
Telecommunication and IT
  • มอก.17025
  •  มอก.17020
  • มอก.17065
  • ใบอนุญาตและใบรับรอง อื่นๆ

“สฟอ. ให้บริการทดสอบและสอบเทียบ อย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ มีคุณภาพ          อย่างต่อเนื่อง เป็นที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยบุคลากรที่มีความรู้          ความสามารถ และปฏิบัติงานได้โดยอิสระปราศจากภาวะกดดันใด ๆ ที่จะมีผลต่อคุณภาพ    ของงาน”
• ใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ [ TH | EN ]
• ใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ [ TH  ]

“สฟอ. ให้บริการตรวจคุณภาพโรงงาน อย่างมืออาชีพ ด้วยความเป็นกลาง เสมอภาค       โปร่งใส มีคุณภาพ มีการรักษาความลับ น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยบุคลากร      ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์”
• ใบรับรองระบบงาน : หน่วยตรวจ [ TH | EN ]

“สฟอ. ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ ด้วยความเป็นกลาง เสมอภาค โปร่งใส มีคุณภาพ           น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ”
• ใบรับรองระบบงาน : หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ [ TH | EN ]

• ใบอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ [ TH | EN ]
• Certificate of designation (ASEAN) [ EN ]
• Certificate IECEE CB Scheme [ EN ]

 
 
 
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับ EEI | บริการ | โปรโมชั่น | สมาชิก | ติดต่อเรา | สมัครงาน | โครงสร้างเว็บไซต์ |
บริการของเรา
ศูนย์ปฎิบัติการและมาตรฐาน
ศูนย์บริการธุรกรรม
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การทดสอบและตรวจโรงงาน
การขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้า
การอบรมและสัมมนา
 
 
 
 
 
Copyright © 2013 Electrical and Electronics Institute. All Right Reserved
6th Floor, Department of Industrial Works Building, 57 Phrasumen Road (Banglumphu) Phranakorn Bangkok 10200 Thailand
Tel : (66) 02-280-7272 | Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273